ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 317

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
30 sierpnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

2016/C 317/01

Informacja dla czytelników

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Obrachunkowy

2016/C 317/02

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2015

2


PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

30.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317/1


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

(2016/C 317/01)

Z zastrzeżeniem postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Trybunał Obrachunkowy jest odpowiedzialny za kontrolę całości dochodów i wydatków Unii, oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 319 traktatu, dotyczących udzielania absolutorium, od 1987 r. niezależny biegły rewident bada rokrocznie sprawozdania finansowe Trybunału Obrachunkowego.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Trybunału za lata 1987–1991 były przedstawiane jedynie Przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Kolegium Trybunału Obrachunkowego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1993 r., począwszy od sprawozdania za rok budżetowy 1992, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Eduardo RUIZ GARCÍA

Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

30.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317/2


SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA ROK BUDŻETOWY 2015

(2016/C 317/02)

SPIS TREŚCI

Poświadczenie sprawozdania finansowego 3
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 4
Sprawozdanie finansowe i informacje dodatkowe 5-14
Bilans 5
Sprawozdanie z finansowych wyników działalności 6
Rachunek przepływów pieniężnych 7
Zestawienie zmian w aktywach netto 7
Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego 8-14

1.

Sprawy ogólne 8

2.

Podstawy prawne i zasady rachunkowości 8-9

3.

Informacja dodatkowa do bilansu 10-12

4.

Informacja dodatkowa do sprawozdania z finansowych wyników działalności 12-13

5.

Inne ważne informacje 13-14
Informacje budżetowe za rok budżetowy 2015 15-16

A

Ustalenie wyniku budżetowego 15

B

Uzgodnienie wyniku ekonomicznego z wynikiem budżetowym 16
Niezależne sprawozdanie poświadczające 17-18

POŚWIADCZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2015

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2015 zostało sporządzone zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z przyjętymi przez księgowego Komisji zasadami rachunkowości oraz z przyjętymi przeze mnie zasadami i metodami rachunkowości.

Potwierdzam niniejszym, iż jestem odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia finansowego.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego prezentującego aktywa i pasywa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz wykonanie budżetu otrzymałem od urzędnika zatwierdzającego, który poświadczył wiarygodność przekazanych informacji.

Niniejszym poświadczam, że opierając się na wyżej wymienionych informacjach oraz kontrolach, które uznałem za konieczne przed podpisaniem sprawozdania finansowego, uzyskałem wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową, wyniki transakcji oraz przepływy pieniężne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Luksemburg, dnia 19 maja 2016 r.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Księgowy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy załączone sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie z finansowych wyników działalności, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok budżetowy zakończony tego dnia, a także podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości i informacje dodatkowe. Sprawozdanie to znajduje się na s. 5–16.

Odpowiedzialność kierownictwa Trybunału za sprawozdanie finansowe

Kierownictwo jest odpowiedzialne za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 26 października 2012 r., zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”, jak również zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego, a także za kontrolę wewnętrzną, jaką kierownictwo uzna za niezbędną do celów sporządzenia sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem.

Zadania biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wydanie opinii na temat niniejszego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej w wersji przyjętej przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Standardy te wymagają, abyśmy działali zgodnie z zasadami etyki oraz zaplanowali i przeprowadzili badanie tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym. Dokonując oceny ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną prowadzoną w badanej organizacji w związku ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją rocznego sprawozdania finansowego. Celem tego działania jest dobór procedur badania, które będą odpowiednie w danych okolicznościach, nie zaś wydanie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje również ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii.

Opinia

W naszej opinii sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2015 r., a także jego wyniku ekonomicznego i przepływów pieniężnych za zakończony tego dnia rok budżetowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 26 października 2012 r. (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”), jak również zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Luksemburg, dnia 19 maja 2016 r.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Spółka reprezentowana przez

Rima ADAS


SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJE DODATKOWE (1)

Bilans

(w EUR)

 

Informacja dodatkowa

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Aktywa trwałe

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

3.1.

5 021 023

4 842 801

Rzeczowe aktywa trwałe

3.2.

83 145 082

88 591 910

Należności

 

 

 

88 166 105

93 434 711

Aktywa obrotowe

 

 

 

Należności

3.3.

604 313

757 924

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

3.4.

7 215 048

10 183 273

 

 

7 819 361

10 941 197

Aktywa ogółem

 

95 985 466

104 375 908

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Rezerwy

3.5.

50 000

27 250

Zobowiązania

3.6.

6 982 008

7 028 142

 

 

7 032 008

7 055 392

Zobowiązania ogółem

 

7 032 008

7 055 392

Aktywa netto

 

88 953 458

97 320 516

Skumulowana nadwyżka/deficyt

 

97 320 516

30 745 317

Wynik ekonomiczny za rok budżetowy

 

(8 367 058 )

66 575 199

Aktywa netto

 

88 953 458

97 320 516

Sprawozdanie z finansowych wyników działalności

(w EUR)

 

Informacja dodatkowa

2015

2014

Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji

4.1.

106 700 000

114 500 000

Dochody z działalności administracyjnej

4.2.

19 326 442

19 464 086

Pozostałe dochody operacyjne

4.3.

90 141

25 213

Dochody operacyjne ogółem

4.4.

126 116 583

133 989 299

Wydatki na personel

4.5.

(106 959 858 )

(104 431 815 )

Wydatki związane ze środkami trwałymi

4.6.

(6 957 504 )

(6 543 584 )

Inne wydatki administracyjne

4.7.

(20 519 950 )

(18 552 871 )

Wydatki operacyjne

4.8.

(31 295 )

(23 621 )

Koszty operacyjne ogółem

 

(134 468 607 )

(129 551 891 )

Nadwyżka/(deficyt) z działalności operacyjnej

 

(8 352 024 )

4 437 408

Dochody finansowe

4.9.

14

4 947

Wydatki finansowe

4.10.

(15 048 )

(20 049 )

Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych (– wydatki, + dochody)

4.11.

62 152 893

Nadwyżka/(deficyt) z działalności pozaoperacyjnej

4.12.

(15 034 )

62 137 791

Wynik ekonomiczny za rok

 

(8 367 058 )

66 575 199

Rachunek przepływów pieniężnych

(w EUR)

 

2015

2014

Wynik ekonomiczny za rok

(8 367 058 )

66 575 199

Działalność operacyjna – korekty

 

 

Odpisy amortyzacyjne (wartości niematerialne i prawne)

831 765

550 630

Odpisy amortyzacyjne (rzeczowe aktywa trwałe)

6 120 197

7 122 924

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw

22 750

(1 199 957 )

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności

153 611

(368 750 )

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań

(46 134 )

(7 252 677 )

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto

(1 284 869 )

65 427 369

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (–)

(1 688 898 )

(1 367 492 )

Wpływy ze zbycia aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (+)

5 542

18 520

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej netto

(1 683 356 )

(1 348 972 )

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych

(66 374 932 )

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych netto

(2 968 225 )

(2 296 535 )

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na otwarcie roku budżetowego

10 183 273

12 479 808

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na zamknięcie roku budżetowego

7 215 048

10 183 273

Zestawienie zmian w aktywach netto

(w EUR)

Aktywa netto

2015

2014

Saldo na początek roku

97 320 516

30 745 317

Wynik ekonomiczny za rok

(8 367 058 )

66 575 199

Saldo na koniec roku

88 953 458

97 320 516

Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego

1.    Sprawy ogólne

Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) został ustanowiony na mocy traktatu brukselskiego z dnia 22 lipca 1975 r. i rozpoczął działalność w październiku 1977 r. Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu.

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii. Rolą Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE jest sprawdzanie, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

Trybunał sprawdza, czy budżet Unii Europejskiej został prawidłowo wykonany oraz czy środki unijne zostały zgromadzone i wydane zgodnie z prawem i z zasadami należytego zarządzania finansami.

Jako instytucja UE zajmująca się kontrolą finansów Unii Trybunał stawia sobie za cel, aby być sprawnie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

Rok budżetowy Trybunału rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

2.    Podstawy prawne i zasady rachunkowości

2.1.   Podstawa prezentacji

Sprawozdanie finansowe Trybunału jest sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”, jak również zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 (2) ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia finansowego.

2.2.   Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości memoriałowej, które opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS). Zasady rachunkowości UE przyjmowane są przez księgowego Komisji po konsultacjach z pozostałymi instytucjami.

Zasady rachunkowości, których należy przestrzegać przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, określono w unijnej regule rachunkowości nr 1 „sprawozdanie finansowe”. Są to te same zasady, które opisano w standardzie IPSAS 1, mianowicie: rzetelne przedstawienie, ujęcie memoriałowe, kontynuacja działalności, ciągłość prezentacji, agregowanie, kompensowanie i porównywalność informacji. Zgodnie z art. 144 rozporządzenia finansowego jakościowy charakter sprawozdawczości finansowej polega na tym, że informacje są właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe.

Zgodnie z IPSAS i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym muszą zostać ujęte zgodnie z szacunkami i założeniami kierownictwa w oparciu o jak najbardziej wiarygodne dostępne informacje.

2.3.   Waluta i zasady przeliczania

Kwoty w sprawozdaniu finansowym przedstawia się w euro, które jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą UE.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na euro według kursu obowiązującego w dniu transakcji.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz z przeliczenia po kursie wymiany obowiązującym na koniec roku pieniężnych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, są uwzględniane w sprawozdaniu z finansowych wyników działalności.

Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych przelicza się na euro według kursu z dnia 31 grudnia.

2.4.   Wartości niematerialne i prawne

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Aktywa te amortyzuje się metodą liniową przez okres czterech lat. Wartości niematerialne i prawne wypracowane wewnętrznie podlegają kapitalizacji, gdy zostaną spełnione odpowiednie kryteria dotyczące unijnych reguł rachunkowości. Koszty, które mogą ulec kapitalizacji, obejmują wszystkie nakłady, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo Trybunału. Koszty powiązane z działaniami naukowo-badawczymi, koszty prac rozwojowych oraz koszty utrzymania, których nie można kapitalizować, ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

2.5.   Rzeczowe aktywa trwałe

Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt historyczny obejmuje wydatki, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub budowy składnika aktywów.

Późniejsze koszty włączane są do wartości bilansowej składnika aktywów lub ujmowane jako odrębny składnik aktywów, jedynie gdy jest prawdopodobne, że przyszłe korzyści ekonomiczne lub świadczenia związane z danym składnikiem aktywów wpłyną do Trybunału, oraz pod warunkiem, że możliwa jest wiarygodna wycena kosztu tego składnika aktywów. Koszty związane z naprawą i utrzymaniem wykazywane są w sprawozdaniu z finansowych wyników działalności w okresie obrachunkowym, w którym zostały poniesione. Jako że Trybunał nie zaciąga pożyczek pieniężnych w celu sfinansowania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, nie istnieją żadne koszty takich pożyczek powiązane z tego rodzaju zakupami.

Amortyzowane składniki aktywów są analizowane pod kątem utraty wartości, gdy zdarzenia lub zmiana okoliczności wskazują, że wartość bilansowa może nie zostać odzyskana. Stratę z tytułu utraty wartości wykazuje się w kwocie, o którą wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną.

Grunty i dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji, jako że uznaje się, że nie mają one określonego okresu użytkowania. Środki trwałe w budowie nie są objęte amortyzacją, gdyż nie są jeszcze dostępne do użytku. Inne składniki aktywów amortyzowane są metodą liniową w celu powiązania ich kosztu z ich wartością rezydualną w przewidywanym okresie użytkowania:

Budynki

25 lat lub przewidywany okres użytkowania

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

4 lata, 8 lat

Meble i środki transportu

4 lata, 8 lat, 10 lat

Sprzęt komputerowy

4 lata

Wyposażenie wynajmowanych budynków

okres najmu

Inne wyposażenie i instalacje

4 lata, 6 lat, 8 lat

2.6.   Rezerwy

Rezerwy ujmuje się, gdy Trybunał związany jest prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym zobowiązaniem wobec osób trzecich w wyniku przeszłych zdarzeń przy jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwie, że do realizacji zobowiązania konieczne będzie zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz gdy kwotę można wiarygodnie oszacować. Nie ujmuje się rezerw na przyszłe straty operacyjne. Kwotę rezerwy ustala się poprzez najlepsze możliwe oszacowanie spodziewanych wydatków, które będą konieczne w celu realizacji bieżącego zobowiązania na dzień sprawozdawczy.

2.7.   Ujmowanie kosztów

Zgodnie z unijnymi regułami rachunkowości transakcje i zdarzenia ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w okresie, do którego się one odnoszą. Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia międzyokresowe bierne są ujmowane w oparciu o szacowaną kwotę przesuniętych zobowiązań należnych za dany okres. Kalkulacji rozliczeń międzyokresowych biernych dokonuje się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi operacyjnymi i praktycznymi wydanymi przez księgowego, które mają gwarantować, że sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację prawidłowo i rzetelnie.

3.    Informacja dodatkowa do bilansu

AKTYWA TRWAŁE

3.1.   Wartości niematerialne i prawne

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2015 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2015 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja

Przeniesienie

Wartość księgowa brutto na 31 grudnia 2015 r.

Umorzenie i utrata wartości na 31 grudnia 2015 r.

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2015 r.

Oprogramowanie komputerowe

3 213 902

1 009 987

 

3 443 712

7 667 601

(2 646 578 )

5 021 023

Wartości niematerialne i prawne w fazie rozwoju

3 443 712

 

 

(3 443 712 )

 

Ogółem

6 657 614

1 009 987

7 667 601

(2 646 578 )

5 021 023

W 2015 r. nie wykazano żadnych kosztów powiązanych z działalnością badawczą.

3.2.   Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w 2015 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2015 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja

Przeniesienie

Wartość księgowa brutto na 31 grudnia 2015 r.

Umorzenie i utrata wartości na 31 grudnia 2015 r.

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2015 r.

Grunty

776 631

 

 

 

776 631

 

776 631

Budynki

124 335 198

5 470

 

 

124 340 668

(46 453 274 )

77 887 394

Urządzenia techniczne i sprzęt

834 462

60 063

(8 942 )

 

885 583

(641 813 )

243 770

Sprzęt komputerowy

3 812 765

375 119

(95 489 )

 

4 092 395

(2 847 133 )

1 245 262

Meble i pojazdy

4 724 324

207 304

(49 954 )

 

4 881 674

(2 480 284 )

2 401 390

Inne wyposażenie i instalacje

2 312 582

31 656

(82 259 )

 

2 261 979

(1 671 344 )

590 635

Ogółem

136 795 962

679 612

(236 644 )

137 238 930

(54 093 848 )

83 145 082

AKTYWA OBROTOWE

3.3.   Należności

(w EUR)

 

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Bieżące należności związane głównie z przeniesieniem przez pracowników krajowych uprawnień emerytalno-rentowych

3 795

2 577

Należności różne, związane głównie z płacami i zaliczkami na wyjazdy służbowe

66 833

180 210

Rozliczenia międzyokresowe czynne związane z wynajmem budynków i umowami w zakresie IT

533 685

564 853

Należności od organów UE

10 284

Ogółem

604 313

757 924

3.4.   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

(w EUR)

 

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Środki podręczne

1 000

1 000

Bieżący rachunek bankowy

180 564

659 601

Rachunek powierniczy

7 033 484

9 522 672

Ogółem

7 215 048

10 183 273

W dniu 27 stycznia 2010 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy otworzył rachunek powierniczy w Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat w Luksemburgu. Rachunek powierniczy umożliwił Trybunałowi zarządzanie budżetem przyznanym przez władzę budżetową w związku z projektem budowy budynku K3. W dniu 14 marca 2014 r. Trybunał zwrócił się z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego i Rady o zgodę na wykorzystanie pozostałych środków z budżetu projektu budowy K3 (szacowanych na 7 mln euro) na niezbędny i obowiązkowy remont techniczny budynku K2. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły wniosek Trybunału w dniu 1 kwietnia 2014 r. W dniu 23 marca 2015 r. Trybunał poinformował Parlament Europejski i Radę, że ostatecznie środki pozostałe w budżecie projektu budowy K3 wyniosły 9,4 mln euro, a szacowany koszt remontu budynku K2 wyniesie 7 mln euro. W dniu 12 maja 2015 r. do budżetu UE zwrócono 2,4 mln euro.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

3.5.   Rezerwy

W pozycji tej wykazano szacunkowe kwoty, które prawdopodobnie będą musiały zostać wypłacone w związku z toczącą się sprawą sądową.

3.6.   Zobowiązania

(w EUR)

 

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Zobowiązania krótkoterminowe

61 781

15 571

Różne zobowiązania związane z płacami i pracownikami

(30 952 )

(16 315 )

Rozliczenia międzyokresowe bierne

6 791 296

6 808 292

Skonsolidowane zobowiązania wobec organów UE, głównie Rady Europejskiej i Parlamentu

159 883

220 594

Ogółem

6 982 008

7 028 142

4.    Informacja dodatkowa do sprawozdania z finansowych wyników działalności

4.1.

„Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji” – kwota ta odpowiada miesięcznym wnioskom Trybunału do Komisji o przekazanie funduszy w celu uzupełnienia środków na jego rachunku bankowym.

4.2.

„Dochody otrzymane z działalności administracyjnej” – pozycja ta składa się w głównej mierze z kwot odliczonych od wynagrodzeń członków Trybunału oraz jego pracowników z tytułu pobranych podatków i składek społecznych.

4.3.

Pozycja „Pozostałe dochody operacyjne” obejmuje m.in. zyski z tytułu różnic kursowych walut.

4.4.

Dochody uzyskane z transakcji wymiany i transakcji nieobejmujących wymiany przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

2015

2014

Dochody z transakcji pozapodatkowych

90 155

30 160

Dochody z transakcji związanych z podatkami i opłatami

126 026 442

133 964 086

Dochód ogółem

126 116 597

133 994 246

4.5.

„Wydatki na personel” obejmują pensje członków, pracowników etatowych, kontraktowych i zatrudnionych na czas określony.

4.6.

„Wydatki związane ze środkami trwałymi” obejmują amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

4.7.

Najważniejsze składniki „innych wydatków administracyjnych” to:

najem budynków i koszty związane z najmem,

informatyka i telekomunikacja,

wydatki związane z wyjazdami służbowymi,

usługi związane ze sprzątaniem i ochroną.

4.8.

Pozycja „Wydatki operacyjne” obejmuje m.in. straty z tytułu różnic kursowych walut.

4.9.

„Dochody finansowe” obejmują odsetki bankowe narosłe na rachunku bieżącym i rachunku powierniczym Trybunału.

4.10.

„Wydatki finansowe” to opłaty bankowe pobrane w związku z prowadzeniem rachunku bieżącego i rachunku powierniczego Trybunału.

4.11.

Wydatki związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi członków zostały przesunięte do sekcji budżetu na 2015 r. dotyczącej Komisji. W efekcie zmiany w tych świadczeniach wykazywane są w sprawozdaniu Komisji.

4.12.

Wyjątkowa różnica między wynikami ekonomicznymi za 2014 i 2015 r. jest rezultatem wyjątkowo dużej nadwyżki wygenerowanej w 2014 r., powstałej w wyniku przesunięcia zobowiązań z tytułu emerytur członków (66 374 932 euro) do sprawozdania finansowego Komisji.

5.    Inne ważne informacje

5.1.   Aktywa warunkowe

Na podstawie umów otrzymano od dostawców następujące gwarancje bankowe:

(w EUR)

 

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Remont budynku

80 353

2 500

Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym K3

110 339

2 299 801

Towarzystwo ubezpieczeniowe

1 361

1 361

Telekomunikacja

20 000

20 000

Wsparcie metodyczne w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

4 680

4 680

Ogółem

216 733

2 328 342

5.2.   Zobowiązania do przyszłego finansowania

(w EUR)

 

31 grudnia 2015

31 grudnia 2014

Najem operacyjny budynków

797 500

807 500

Leasing operacyjny sprzętu informatycznego, samochodów i innych urządzeń

1 350 635

2 914 006

Razem

2 148 135

3 721 506

Zobowiązania pozostające do spłaty po odliczeniu rozliczeń międzyokresowych biernych za 2015 r.

7 253 338

4 956 357

Ogółem

9 401 473

8 677 863

RAL to element rachunkowości budżetowej stanowiący wartość zobowiązań pozostających do spłaty. Jest to różnica pomiędzy zaciągniętymi zobowiązaniami a płatnościami, spowodowana zwłoką pomiędzy podjęciem zobowiązania a realizacją stosownej płatności.

5.3.   Przedsięwzięcia budowlane Trybunału

Trybunał zajął budynek, w którym mieści się jego siedziba (budynek K1), w 1988 r., a zakupił go bezwarunkowo wraz z działką w 1990 r. W 1999 r. Trybunał zawarł z państwem Luksemburg umowę ramową, na podstawie której za cenę jednego euro otrzymał prawo korzystania z drugiej działki przez 49 lat (z możliwością jednokrotnego przedłużenia) do celów realizacji rozbudowy (budynek K2). W przypadku drugiej rozbudowy, czyli budynku K3, ze względu na inne ustalenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia konieczne było zawarcie w dniu 22 lutego 2008 r. nowej umowy ramowej między państwem Luksemburg a Trybunałem.

Obie wyżej wymienione działki pod rozbudowę (budynki K2 i K3) zostały Trybunałowi sprzedane przez państwo Luksemburg za symboliczną kwotę jednego euro.

Trybunał zaś ze swej strony, gdyby kiedykolwiek zamierzał przekazać któryś z tych budynków stronie trzeciej innej niż organ lub instytucja unijna, zwróci państwu Luksemburg ziemię na własność w zamian za symboliczną sumę jednego euro, przy czym państwo Luksemburg będzie miało możliwość zakupu danego budynku za cenę określoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli państwo Luksemburg postanowi nie skorzystać z tej możliwości, przekaże nabywcy budynku prawo do użytkowania terenu.

5.4.   Zobowiązania warunkowe  (3)

Brak zobowiązań warunkowych.


(1)  Załączone informacje dodatkowe stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(3)  Unijna reguła rachunkowości nr 10: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.


INFORMACJE BUDŻETOWE ZA ROK BUDŻETOWY 2015

A.   Ustalenie wyniku budżetowego

Wynik budżetowy za dany rok ustala się na podstawie danych liczbowych związanych z wykonaniem budżetu.

(w EUR)

Płatności ze środków na rok 2015

(121 911 131 )

Płatności ze środków przeniesionych

(7 114 562 )

Płatności ze środków związanych z dochodami przeznaczonymi na określony cel

(40 653 )

Nakazy odzyskania środków za dany rok, zrealizowane w 2015 r.

19 410 932

Budżetowe nakazy odzyskania środków wystawione przed 2015 r. i zrealizowane w 2015 r.

13 574

Korekty do nakazów odzyskania środków z poprzednich lat

Środki na płatności przeniesione na 2015 r.

(9 313 572 )

Środki przeniesione z poprzednich lat

7 715 416

Korekta przeniesienia z poprzedniego roku środków wolnych na dzień 31 grudnia wynikających z dochodu przeznaczonego na określony cel

56 685

Wynik budżetowy

(111 183 311 )

Ostateczny budżet nie był wynikiem uzupełnienia ani redukcji budżetu pierwotnego.

B.   Uzgodnienie wyniku ekonomicznego z wynikiem budżetowym

(w EUR)

Wynik ekonomiczny za rok

(8 367 058 )

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku ekonomicznym, lecz nie w wyniku budżetowym

(92 312 970 )

 

Różnica między rozliczeniami międzyokresowymi biernymi na koniec roku poprzedniego i na koniec roku bieżącego

891 224

 

Kwota z rachunku łącznikowego z Komisją ujęta w rachunku wyniku ekonomicznego

(106 700 000 )

 

Nieuregulowane faktury na koniec roku, zaksięgowane w kosztach (klasa 6)

(824 755 )

 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych

7 129 586

 

Rezerwy

 

Obniżenie wartości

 

Nakazy odzyskania środków wystawione w 2015 r. w klasie 7, jeszcze niezrealizowane

(1 038 )

 

Płatności ze środków przeniesionych

7 114 562

 

Inne

71 103

 

Różnice kursów walutowych

6 348

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku budżetowym, lecz nie w wyniku ekonomicznym

(10 503 283 )

 

Nabycie aktywów (spłacone w ciągu roku)

(1 860 980 )

 

Budżetowe nakazy odzyskania środków wystawione przed 2015 r., zrealizowane w ciągu tego roku

13 574

 

Środki na płatności przeniesione na 2015 r.

(9 313 572 )

 

Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności, przeniesionych z poprzedniego roku

600 854

 

Korekta przeniesienia z poprzedniego roku środków wolnych na dzień 31 grudnia wynikających z dochodu przeznaczonego na określony cel

56 685

 

Płatności z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych (są to płatności realizowane ze środków budżetowych, ale przypisane do rezerw)

 

 

Inne

156

Wynik budżetowy

(111 183 311 )


NIEZALEŻNE SPRAWOZDANIE POŚWIADCZAJĄCE

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy, czy zasoby finansowe przyznane przez Komisję Europejską Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (zwanemu dalej „Trybunałem”) zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i czy procedury kontroli stosowane przez urzędników zatwierdzających dają niezbędne gwarancje zgodności operacji finansowych z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi zasobów finansowych udostępnionych i wykorzystanych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Za prowadzenie księgowości oraz ustanowienie i utrzymywanie odpowiednich mechanizmów kontroli odpowiedzialne jest kierownictwo Trybunału. Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” (ISAE 3000), przyjętym przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Standard ten wymaga zaplanowania i przeprowadzenia naszego badania w taki sposób, aby niewłaściwe wykorzystanie zasobów w istotny sposób wpływające na księgi rachunkowe Trybunału mogło zostać wykryte z wystarczającą pewnością. Nasza praca polegała przede wszystkim na wyrywkowym badaniu dowodów na potwierdzenie faktu, że:

zasoby przyznane Trybunałowi zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,

stosowane procedury kontrolne dają niezbędne gwarancje zgodności operacji finansowych z mającymi zastosowanie przepisami.

W swoim badaniu przyjęliśmy kryteria wynikające z następujących przepisów:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwanego dalej „budżetem”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”),

regulamin Trybunału Obrachunkowego z dnia 11 marca 2010 r., w szczególności jego art. 15, oraz decyzja Trybunału nr 26-2010 z dnia 11 marca 2010 r., zmieniona przez Trybunał w dniu 3 kwietnia 2014 r., ustanawiająca przepisy wykonawcze do regulaminu, w szczególności jej art. 38,

decyzja Trybunału Obrachunkowego nr 21-2015 w sprawie rodzajów i nazw stanowisk,

rozważania Trybunału na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r.,

decyzja nr 53-2015 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad wykonania budżetu z dnia 17 grudnia 2015 r. Przepisy te stanowią część procedur ustanowionych w traktatach lub podpisanych na ich podstawie umowach dotyczących procesów operacyjnych związanych z wykonaniem budżetu.

Za kryteria przyjęto w szczególności następujące przepisy wewnętrzne:

art. 7.1 – Podpisy – „Każda strona zaangażowana w przygotowanie, kontrolę oraz rejestrację operacji ustalania i pobierania dochodów lub zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności podpisuje i datuje swoje zaangażowanie”,

art. 8 – Przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości – „Prezes przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczące skutki finansowe dla budżetu Trybunału. Zanim Trybunał wyda zgodę na jakiekolwiek zobowiązanie umowne dotyczące tego typu przedsięwzięcia, właściwe służby przedstawiają dokument wyjaśniający, zawierający uzasadnienie kompatybilności takiego przedsięwzięcia z ramami finansowymi”,

art. 11.2 – „Przed złożeniem podpisu osoby uprawnione do podpisywania poleceń przelewu bankowego sprawdzają w szczególności, czy polecenia przelewu bankowego odpowiadają zleceniom płatniczym”,

art. 17.2 – „Do wniosku o przesunięcie środków dołączone są informacje wymienione w art. 17.2”,

art. 18.4 – „Za pośrednictwem centralnego systemu komputerowego księgowy udostępnia urzędnikom zatwierdzającym wykaz kwot, które mają zostać przeniesione. Urzędnicy zatwierdzający są odpowiedzialni za dopilnowanie, by na koniec roku kwoty zostały przeniesione jedynie w przypadku, gdy istnieje taki obowiązek prawny”,

art. 20 – Ewidencja majątku – „Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w bazie danych wspólnej dla wszystkich urzędników zatwierdzających zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Sekretarza Generalnego po konsultacji z księgowym”,

art. 22.1 – Minimalne procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej – „Procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej określane są przez urzędników zatwierdzających zgodnie z minimalnymi standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi przez Trybunał”.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę do wydania niniejszej opinii.

Na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, opisanych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że w jakichkolwiek istotnych aspektach na podstawie opisanych powyżej kryteriów:

zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem,

stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji zapewniających zgodność operacji finansowych z obowiązującymi przepisami.

Nasze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do celów określonych w pierwszym akapicie oraz do Państwa wiadomości i nie można go wykorzystywać w żadnym innym celu ani przekazywać stronom trzecim, chyba że ma to związek z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Luksemburg, dnia 19 maja 2016 r.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Biegli rewidenci

Spółka reprezentowana przez

Rima ADAS