Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

Pasażerowie, w tym osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżując autobusem lub autokarem mają takie same prawa w całej Unii Europejskiej (UE). Te prawa, w tym prawo do informacji lub odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania, uzupełniają podobne prawa pasażerów transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, transportu lotniczego i kolejowego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

STRESZCZENIE

Pasażerowie, w tym osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżując autobusem lub autokarem mają takie same prawa w całej Unii Europejskiej (UE). Te prawa, w tym prawo do informacji lub odszkodowania w przypadku opóźnienia lub odwołania, uzupełniają podobne prawa pasażerów transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, transportu lotniczego i kolejowego.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady transportu autobusowego i autokarowego w ramach usług regularnych* dla pasażerów podróżujących wewnątrz UE na trasach o długości co najmniej 250 km. Niektóre postanowienia rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich usług, także do usług wykonywanych na krótszych dystansach.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Odnośnie do usług na długich trasach, tzn. o długości powyżej 250 km, rozporządzenie przewiduje:

Ponadto na trasach o długości mniejszej niż 250 km niniejsze rozporządzenie przewiduje:

Niniejsze rozporządzenie przewiduje możliwość wyłączeńdla krajowych usług regularnych i dla usług regularnych, których znacząca część jest świadczona poza UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od dnia 1 marca 2013 r.

KONTEKST

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca praw pasażerów autobusów i autokarów

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

KLUCZOWE POJĘCIA

*Usługi regularne: zwykłe usługi przewozu pasażerów autobusami i autokarami na określonych trasach, zatrzymującymi się na z góry określonych przystankach.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 181/2011

20.3.2011

-

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 1-12

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020