Odpowiedzialność armatorów z tytułu wypadków

Pasażerom, którzy ulegli wypadkom na morskich drogach, należy zapewnić odpowiedni poziom odszkodowania. W tym celu armatorzy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków

STRESZCZENIE

Pasażerom, którzy ulegli wypadkom na morskich drogach, należy zapewnić odpowiedni poziom odszkodowania. W tym celu armatorzy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono zharmonizowane przepisy w zakresie odpowiedzialności i ubezpieczenia towarzystw żeglugowych świadczących usługi przewozu pasażerów morskimi drogami wodnymi. Wprowadza do prawa europejskiego zapisy konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu oraz wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 29 maja 2009 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej praw pasażerów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009

29.5.2009

-

Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24-46

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015