Jakość i bezpieczeństwo narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2010/53/UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kraje UE zapewniają:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 26 sierpnia 2010 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 27 sierpnia 2012 r.

KONTEKST

Operacje przeszczepiania organów dosłownie decydują obecnie o życiu lub śmierci setek tysięcy ludzi na całym świecie. Poprawiają jakość życia pacjentów, często są najbardziej skuteczną pod względem kosztów metodą leczenia, a czasami jedynym sposobem leczenia niewydolności wątroby, płuc i serca.

AKT

Dyrektywa 2010/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Dz.U L 207 z 6.8.2010, s. 14–29)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Dz.U L 243 z 16.9.2010, s. 68)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/EU z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą między państwami członkowskimi narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Dz.U. L 275 z 10.10.2012, s. 27–32)

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący śródokresowego przeglądu „Planu działania dotyczącego dawstwa i przeszczepiania narządów (2009–2015): zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi” (SWD(2014) 147 final z 25.4.2014)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych powierzonych Komisji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (COM(2015) 123 final z 10.3.2015)

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016