Bezpieczeństwo pestycydów na rynku UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – wprowadzanie środków ochrony roślin na rynek UE

STRESZCZENIE

UE przywiązuje wielką wagę do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz do ochrony środowiska. Ujednolicenie zasad sprzedaży środków ochrony roślin przyczynia się do osiągnięcia tego celu, zapewnia sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku i zwiększa produkcję rolną.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono zasady dotyczące zezwalania na sprzedaż, użytkowania i kontroli środków ochrony roślin w UE. Uwzględnia zasadę ostrożności, którą kraje UE mogą stosować w przypadku, gdy nie ma naukowej pewności co do zagrożeń dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska ze strony środków ochrony roślin.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przepisy mają zastosowanie do produktów stosowanych w celu ochrony lub zabezpieczania roślin, regulacji ich wzrostu lub niszczenia i hamowania wzrostu niepożądanych roślin.

Aby produkt został zatwierdzony, substancja czynna (dowolna substancja chemiczna, ekstrakt roślinny lub mikroorganizm, który oddziałuje na szkodniki lub rośliny) nie może mieć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie wrażliwych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko.

Środki ochrony roślin muszą być skuteczne, nie mogą mieć natychmiastowego lub opóźnionego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, nie mogą mieć niedopuszczalnego wpływu na rośliny ani na środowisko i nie mogą powodować zbędnego cierpienia i bólu u testowanych kręgowców.

Przy zatwierdzaniu pestycydu * właściwy organ krajowy w każdym kraju UE może wprowadzić kryteria i ograniczenia, dotyczące m.in. minimalnego stopnia czystości, rodzaju preparatu oraz sposobu i warunków użytkowania.

Organ wydaje pierwsze zatwierdzenie na okres nie dłuższy niż dziesięć lat. Zatwierdzenie może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Wnioski o zatwierdzenie substancji czynnej, wraz z niezbędnymi informacjami naukowymi, są składane do organów krajowych. Organy te mają maksymalnie 12 miesięcy na rozpatrzenie wniosku.

Posiadacze zezwolenia udzielonego w jednym kraju UE mogą złożyć wniosek o zezwolenie dla tego samego środka w innym kraju w ramach procedury wzajemnego uznawania.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Pestycyd: środek, który zapobiega występowaniu szkodliwych organizmów (szkodników) lub chorób, niszczy je lub kontroluje, lub który chroni rośliny bądź produkty roślinne w czasie produkcji, magazynowania i transportu. Termin „pestycyd” stanowi szersze pojęcie niż „środek ochrony roślin”, ponieważ obejmuje zastosowania niezwiązane z roślinami/uprawami, np. biocydy.

KONTEKST

Dodatkowe informacje:

Pestycydy na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1–50)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 93 z 3.4.2013, s. 1–84). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 93 z 3.4.2013, s. 85–152). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015