Strategia współpracy z Chinami (2007–2013)

W interesie gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej leży wspieranie zrównoważonego rozwoju Chin. W tym celu współpraca między partnerami uwzględnia sytuację Chin jako znaczącego podmiotu w zakresie handlu i przepływu inwestycji na skalę światową, konsumenta zasobów naturalnych i podmiotu przyczyniającego się do ocieplenia klimatu, ale także jego potrzeby w zakresie rozwoju społecznego.

AKT

Komisja Europejska – dokument o strategicznym partnerstwie z Chinami na lata 2007–2013 (EN).

STRESZCZENIE

Stosunki Unii Europejskiej (UE) i Chin zmieniły się stopniowo, aby osiągnąć stan partnerstwa strategicznego. Relacje współpracy, które rozwinęły się w oparciu o umowę o współpracy gospodarczej i handlowej obejmują obecnie więcej dziedzin, a to dzięki realizacji wzmocnionego partnerstwa.

Niniejszy program współpracy jest istotnym elementem tych relacji.

Dialog polityczny

Partnerzy pogłębiają swoje relacje dzięki regularnemu dialogowi politycznemu, który obejmuje przede wszystkim następujące dziedziny:

Dialog polityczny służy także jako ramy dla negocjacji w celu zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW).

Priorytety współpracy

W dziedzinie handlu partnerstwo wspiera liberalizację wymiany i zobowiązań Chin zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Znaczenie Chin dla światowego handlu jest tak duże, że kraj ten musi wykazać swoją zdolność do przestrzegania zrównoważonych i sprawiedliwych warunków konkurencyjności. UE wspiera restrukturyzację sektora usług finansowych w celu zwiększenia wymiany usług.

Współpraca w zakresie lotnictwa cywilnego musi przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa lotniczego, uwzględniając szybki rozwój rynku lotniczego i wzrost znaczenia tranzytowej roli państwa w Azji. Realizowane jest przepisowe wsparcie techniczne oraz projekty badawcze, także te w zakresie rozwoju ekologicznych form transportu.

Chiny muszą ograniczyć negatywny wpływ przeprowadzanych reform gospodarczych, aby zwiększyć spójność społeczną i terytorialną. Podejmowane wysiłki mają przełożenie na politykę regionalną, politykę w zakresie zatrudnienia, godnej pracy, bezpieczeństwa społecznego i zdrowia. Partnerzy mogą przystąpić do wymiany doświadczeń w poszczególnych dziedzinach, takich jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i emerytury.

Współpraca w zakresie edukacji i kształcenia musi zostać zwiększona w celu rozwoju programów wymiany studenckiej i pracowniczej, zwłaszcza w dziedzinie nauki.

Partnerzy muszą połączyć wysiłki, aby wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym, wspierać rozwój narzędzi prawnych i gospodarczych pozwalających na ochronę środowiska i zrównoważoną gospodarkę zasobami energetycznymi i wodnymi.

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2011