Umowa z Kotonu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE między państwami AKP a UE

JAKIE SĄ CELE UMOWY O PARTNERSTWIE?

Umowa z Kotonu stanowi filar partnerstwa pomiędzy UE, krajami UE i 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwami AKP).

Ma ona na celu ograniczenie ubóstwa aż do jego wyeliminowania, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego krajów partnerskich i pomaganie im w stopniowej integracji ich gospodarek z gospodarką światową.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne zasady

Umowa z Kotonu ustanawia ścisłe partnerstwo oparte na szeregu zasad:

Organizacja

Istnieją instytucje wspólne, mające na celu wspieranie realizacji umowy z Kotonu:

Wymiar polityczny

Polityczny wymiar umowy z Kotonu jest istotny i obejmuje:

Działania

Umowa obejmuje działania w ramach współpracy, mające zintensyfikować:

Działania te są finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju.

Umowa jest zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu i pozwala państwom AKP na odgrywanie pełnej roli w handlu międzynarodowym.

Przegląd umowy

Umowa została podpisana w 2000 r., a wygasa z końcem 2020 r.

Ostatnie zmiany wprowadzono do niej w 2017 r. (decyzją (UE) 2017/435). W 2010 r. umowa została dostosowana w celu położenia nacisku m.in. na następujące kwestie:

Negocjacje w sprawie nowej umowy muszą się rozpocząć najpóźniej w sierpniu 2018 r.

W 2016 r. przyjęto komunikat w sprawie odnowienia partnerstwa na okres po 2020 r. Komunikat ten:

OD KIEDY UMOWA O PARTNERSTWIE MA ZASTOSOWANIE?

Umowa ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2003 r. i początkowo miała wygasnąć z dniem 29 lutego 2020 r. Decyzja nr 3/2019 przedłuża stosowanie postanowień umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do dnia wejścia w życie (lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania) nowej umowy, zastępującej Umowę o partnerstwie 2000/483/WE.

KONTEKST

Negocjacje w sprawie nowej umowy pomiędzy UE a państwami AKP, która zastąpi Umowę o partnerstwie 2000/483/WE, rozpoczęły się w 2018 r.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3–353)

Kolejne zmiany Umowy o partnerstwie 2000/483/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja nr 3/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP–UE [2020/2] (Dz.U. L 1 z 3.1.2020, s. 3–4)

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji (Dz.U. C 210 z 30.6.2017, s. 1–24)

Decyzja Rady (UE) 2017/435 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 67 z 14.3.2017, s. 31–32)

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Odnowione partnerstwo z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020