Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem jest częścią struktur wspierających wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Do jego zadań należy przeprowadzanie badań i poddawanie analizie zagadnień z zakresu problematyki ogólnoświatowej.

AKT

Wspólne działanie Rady 2001/554/WPZiB z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem [zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Na mocy wspólnego działania ustanowiony zostaje Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB). Poprzez swoje analizy i badania IUESB przyczynia się do podejmowania decyzji na poziomie europejskim w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Instytut przeprowadza analizy i pełni rolę forum dyskusji w zakresie strategii Unii Europejskiej (UE) w sprawie polityki zagranicznej.

We wspólnym działaniu zdefiniowane zostały zadania i struktura IUESB.

Zadania

Zadaniem IUESB jest wspieranie rozwoju WPZiB, zwłaszcza wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Instytut prowadzi badania naukowe i analizy dotyczące polityki. Swoje analizy i prognozy przedkłada Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Kilka razy w roku IUESB organizuje konferencje i seminaria, które mają na celu prowadzenie debaty strategicznej w Europie. Mogą w nich uczestniczyć eksperci i naukowcy z Europy i państw trzecich, przedstawiciele UE i państw członkowskich oraz organizacje pozarządowe. Działania instytutu muszą ponadto wzbogacać dialog transatlantycki.

W ramach swoich prac instytut utrzymuje sieć wymiany z innymi instytutami i sztabami ekspertów, zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim.

Instytut organizuje imprezy popularyzatorskie i prowadzi działania w zakresie komunikacji w odniesieniu do WPZiB. Wyniki pracy instytutu rozpowszechnia się na jak najszerszą skalę, z wyjątkiem informacji uznanych za poufne.

Struktura

IUESB kierują dwa organy:

Personel IUESB składa się z naukowców i pracowników administracyjnych. Naukowcy przyjmowani są w drodze procedur konkurencji i na podstawie kompetencji i doświadczenia naukowego w odniesieniu do WPZiB. Personel IUESB posiada status pracowników kontraktowych. Do instytutu mogą być na czas określony oddelegowani eksperci z państw członkowskich, unijni urzędnicy i pochodzący z państw członkowskich lub państw trzecich naukowcy wizytujący.

Budżet

Budżet IUESB musi być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Dochody instytutu stanowią składki państw członkowskich zgodnie ze skalą ich dochodu narodowego brutto.

Kontekst

IUESB wywodzi się z Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) utworzonej w 1971 r. i rozwiązanej 30 czerwca 2011 r. W jej ramach istniały struktury ukierunkowane na badania związane z WPZiB, które posłużyły jako podstawa IUESB i zostały do niego włączone.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2001/554/WPZiB

20.7.2001

Dz.U. L 200 z 25.7.2001

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB

21.12.2006

Dz.U. L 409 z 30.12.2006

See also

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2011