Pojazdy silnikowe – system unijnej homologacji typu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2007/46/WE – homologacja pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie określono wspólny dla państw UE zbiór zasad dotyczących homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Wprowadzono w niej obowiązek homologacji typu dla wszystkich kategorii całego pojazdu, w tym pojazdów produkowanych w kilku etapach. W dyrektywie ustanowiono:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do samochodów osobowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów objętych obecnie w pełni zharmonizowanymi wymogami UE.

Procedura

Wymogi techniczne

Dyrektywa dotyczy przede wszystkim procedury administracyjnej stosowanej w odniesieniu do homologacji pojazdów. Wymagania techniczne, pod kątem których badane są pojazdy, określają inne unijne dokumenty wymienione w załączniku IV do dyrektywy. W dokumentach tych m.in.:

W 2017 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1154. Zgodnie z nimi, począwszy od dnia 1 września 2017 r., nowe modele samochodów są poddawane nowym, bardziej wiarygodnym badaniom emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy („emisje w rzeczywistych warunkach jazdy”).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie w dniu 29 października 2007 r. W zależności od kategorii pojazdu dyrektywa była stopniowo wprowadzana w życie w latach 2009–2014. Dyrektywa miała zostać włączona do porządku krajowego państw UE do dnia 28 kwietnia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Certyfikat zgodności: certyfikat wydawany przez stronę trzecią, np. przez akredytowany niezależny organ zatwierdzony przez wszystkie państwa UE.
Wzajemne uznawanie: państwa UE uznają świadectwa homologacji typu wydane przez wyznaczone organy w innych państwach UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1–160)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2007/46/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1–643)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 708–732)

Sprostowanie

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Dz.U. L 349 z 29.12.2017, s. 1–247)

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018