Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – definicja i zakres

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie Komisji – definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Ustala ono kryteria określające czy dana firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem (MŚP). Kategorie te określają, w oparciu o liczbę pracowników firmy, jej obroty i bilans, czy kwalifikuje się ona do unijnych i krajowych programów wsparcia finansowego. Definicje weszły w życie w dniu 1 stycznia 2005 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

MŚP stanowią 99% wszystkich firm w UE, co czyni je kręgosłupem unijnej gospodarki. MŚP generują dwa z trzech miejsc pracy. W 2013 r. ponad 21 mln MŚP zapewniało pracę prawie 90 mln osób w całej UE. Pobudzają one zmysł przedsiębiorczości i innowacyjności, co pomaga w stymulacji konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

AKT

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41)

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016