Normalizacja europejska

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na mocy rozporządzenia wprowadzono zasady regulujące:

Rozporządzenie obejmuje normy dotyczące zarówno usług, jak i produktów. W opisie cech produktu lub usługi należy zawrzeć informacje dotyczące ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Szeroki udział w procesie normalizacji

Wnioski o normalizację kierowane do europejskich organizacji normalizacyjnych

Komisja może zwrócić się do jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o przygotowanie w ustalonym terminie normy europejskiej, która musi wynikać z uwarunkowań rynkowych, uwzględniać interes publiczny, a także cele polityki UE. Komisja określa wymagania dotyczące treści oraz termin przyjęcia dokumentu. Kraje UE będą informować Komisję o wszelkich wnioskach składanych w instytucjach normalizacyjnych o przygotowanie specyfikacji technicznych lub normy dla konkretnych produktów w celu wprowadzenia przepisów technicznych dla takich produktów w formie projektów przepisów technicznych.

Uznawanie i stosowanie specyfikacji technicznych

Organy publiczne powinny jak najlepiej korzystać z pełnego zakresu stosownych specyfikacji technicznych przy zamawianiu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych. Specyfikacje techniczne uzyskały akceptację rynkową i ich wdrożenia nie utrudniają interoperacyjności z wdrożeniami istniejących norm europejskich lub międzynarodowych.

Roczny program prac i zastrzeżenia do norm zharmonizowanych

Roczny program prac określa priorytety strategiczne uwzględniające długoterminowe strategie wzrostu UE. Komisja ustanowi system powiadamiania wszystkich zainteresowanych stron w celu zapewnienia właściwej konsultacji i odpowiedniego znaczenia dla rynku przed przyjęciem rocznego programu prac lub wniosków o normalizację lub podjęciem decyzji w sprawie formalnych zastrzeżeń do norm zharmonizowanych wniesionych przez kraje UE lub Parlament Europejski.

Sprawozdawczość

Europejskie organizacje normalizacyjne prześlą Komisji roczne sprawozdanie z wdrażania tego rozporządzenia.

Zmiany od daty publikacji

Rozporządzenie zostało zmienione od daty jego publikacji w celu wyraźnego uwzględnienia norm dotyczących:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

KONTEKST

Zobacz również:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12–33)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich: Postęp w celu poprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020 (COM(2011) 311 końcowy z 1.6.2011)

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019