Fundusze hedgingowe, fundusze private equity – zasady dla zarządzających

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – dyrektywa 2011/61/UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy prawne nadawania zezwolenia i nadzoru nad zarządzającymi różnymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), w tym funduszami hedgingowymi i funduszami private equity.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wyłączenia z zakresu dyrektywy: zgodnie z listą zawartą w dyrektywie nie ma ona zastosowania do, m.in.:

firm holdingowych (zgodnie z definicją w dyrektywie),

zarządzania funduszami emerytalnymi,

pracowniczych programów udziałów kapitałowych ani pracowniczych programów oszczędnościowych,

instytucji ponadnarodowych,

krajowych banków centralnych oraz

umów ubezpieczeniowych.

Paszport: ZAFI mogą „paszportować” swoje usługi w różnych krajach UE na podstawie jednego zezwolenia. Po uzyskaniu przez ZAFI zezwolenia w jednym kraju UE i po spełnieniu zasad niniejszej dyrektywy ZAFI ma prawo zarządzać funduszami na rzecz inwestorów branżowych lub wprowadzać je do obrotu na terenie całej UE.

Zezwolenie: by działać w UE, zarządzający funduszami muszą zdobyć zezwolenie od właściwych organów w kraju pochodzenia UE. By uzyskać zezwolenie, ZAFI muszą posiadać minimalny poziom kapitału w formie aktywów płynnych lub krótkoterminowych.

Depozytariusz: ZAFI są zobowiązani zapewnić, by fundusze, którymi zarządzają, wyznaczyły niezależnego depozytariusza, np. bank lub firmę inwestycyjną, który będzie odpowiedzialny za nadzór działalności funduszu i za zapewnienie, by aktywa były odpowiednio chronione.

Zarządzanie ryzykiem i nadzór ostrożnościowy: ZAFI są zobowiązani do zapewnienia właściwych organów, że zarządzanie ryzykiem przeprowadzane jest w sposób solidny. Obejmuje to wymóg regularnego ujawniania głównych rynków i instrumentów, którymi obracają, oraz najważniejszych ekspozycji i koncentracji ryzyka.

Traktowanie inwestorów: w celu wspierania staranności wśród swoich inwestorów ZAFI zobowiązani są zapewniać jasny opis swoich polityk inwestycyjnych, w tym opis aktywów i stosowanych dźwigni. Roczne sprawozdanie za każdy rok obrotowy musi być udostępniane inwestorom na wezwanie.

Fundusze z zastosowaniem dźwigni: dyrektywa wprowadza szczegółowe wymogi dla dźwigni finansowej, czyli dla stosowania zadłużenia w celu finansowania inwestycji. Właściwe organy mają prawo ustanawiać limity dźwigni w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego.

Fundusze private equity: gdy ZAFI zdobywa kontrolę nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub nad emitentem, ZAFI podlega przepisom zabezpieczającym przed wyprzedażą aktywów. Przez okres dwóch lat ZAFI musi zapobiegać wypłatom, obniżaniu kapitału, umorzeniu udziałów lub nabywaniu własnych udziałów przez przedsiębiorstwo.

Fundusze i zarządzający znajdujący się w krajach poza UE: z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w dyrektywie paszport może być rozszerzony na ZAFI z krajów spoza UE i na obrót funduszami spoza UE, zarządzanymi przez ZAFI z UE lub spoza UE.

Rezygnacje dla mniejszych funduszy: kraje UE mogą postanowić, że nie będą stosować dyrektywy do mniejszych ZAFI, tj. funduszy z zarządzanymi aktywami poniżej 100 mln EUR, jeśli stosują dźwignię, i z aktywami poniżej 500 mln EUR, jeśli nie stosują dźwigni. Jednakże mniejsze fundusze podlegają minimalnym wymogom sprawozdawczym i rejestracyjnym.

Pewne środki delegowane i wykonawcze, podjęte następnie przez Komisję Europejską, zapewniają techniczne wskazówki stosowania dyrektywy.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WCHODZI W ŻYCIE?

Dnia 21 lipca 2011 r.

Termin transpozycji dla krajów UE upłynął dnia 22 lipca 2013 r.

KONTEKST

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1–73)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2011/61/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1–95)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania przekazanych Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 56 dyrektywy 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. (COM(2015) 383 final z 3.8.2015)

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015