Ustanowienie bankowych funduszy naprawczych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2010) 254 wersja ostateczna) – Bankowe fundusze naprawcze

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Jego celem jest przedstawienie planów Komisji Europejskiej dotyczących ustanowienia bankowych funduszy naprawczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Jaki jest cel bankowych funduszy naprawczych?

Jak wygląda finansowanie bankowych funduszy naprawczych?

Komisja uważa, że warunki finansowania funduszu powinny mieć na uwadze pozyskanie niezbędnych zasobów, a jednocześnie zachęcać do właściwego zachowania.

Trzy parametry mogą stanowić podstawę do obliczania wkładu w finansowanie funduszu:

W jaki sposób powinny być zarządzane bankowe fundusze naprawcze?

Bankowe fundusze naprawcze jako element ram stabilności finansowej

Określenie wspólnego podejścia w kwestii bankowych funduszy naprawczych

Postęp prac od 2010 r.

Po opublikowaniu niniejszego komunikatu Komisja Europejska wydała szereg wniosków ustawodawczych dotyczących postępowań naprawczych wobec banków. W 2014 r. UE przyjęła:

KONTEKST

Aby ograniczyć skutki upadłości banków w następstwie kryzysu finansowego w październiku 2008 r., władze w krajach UE ustanowiły programy pomocy państwa mające na celu wsparcie sektora finansowego. Pomoc ta w znaczny sposób dotknęła podatników i przyczyniła się do wzrostu zadłużenia publicznego krajów UE. Utworzenie funduszy naprawczych powinno w przyszłości zapobiec wykorzystywaniu pomocy państwa do prowadzenia postępowań naprawczych wobec instytucji finansowych w upadłości.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Banku Centralnego – Bankowe fundusze naprawcze (COM(2010) 254 końcowy z 26.5.2010)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149–178)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2014/49/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190–348)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1–90)

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017