Ubezpieczenia i reasekuracja

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Znana jako Wypłacalność II, wymaga od zakładów ubezpieczeń posiadania wystarczających środków finansowych. Określa również zasady zarządzania i nadzoru.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa obejmuje zakłady ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie i reasekuracji.

Zezwolenia

Zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia od organów nadzoru kraju, w którym ma siedzibę. Zezwolenie jest ważne na terenie całej UE.

Wymogi kapitałowe

Zakłady ubezpieczeń muszą posiadać kapitał właściwy dla ich profili ryzyka, aby zagwarantować, że posiadają wystarczające środki finansowe, aby przetrwać trudności finansowe. Muszą spełniać wymogi kapitałowe:

Jeśli zakład ubezpieczeń nie stosuje obu wymaganych wysokości kapitału, organ nadzoru musi podjąć działania.

System zarządzania ryzykiem

Odpowiedni system zarządzania

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek wprowadzenia odpowiednich i przejrzystych systemów zarządzania, do których zakresy odpowiedzialności są jasno przypisane. Muszą one posiadać administracyjną zdolność podejmowania różnych zadań, w tym z zakresu zarządzania ryzykiem, zgodności z prawem i audytu wewnętrznego.

Własna ocena ryzyka i wypłacalności

Zakłady ubezpieczeń muszą regularnie przeprowadzać własną ocenę ryzyka i wypłacalności (ORSA). Wiąże się ona z przeprowadzaniem oceny swoich ogólnych potrzeb w zakresie ryzyka wypłacalności przy uwzględnieniu własnych profili ryzyka oraz oceny zgodności z wymogami dotyczącymi środków finansowych.

Nadzór

Proces nadzoru

Dyrektywa ustanawia „proces nadzoru” umożliwiający organom nadzoru dokonywanie przeglądu i oceny zachowywania zgodności z przepisami przez zakłady ubezpieczeń. Jego celem jest pomoc organom nadzoru w identyfikacji zakładów, które mogą napotkać trudności. Zakłady ubezpieczeń mają też obowiązek publicznego ujawniania określonych informacji.

Organ sprawujący nadzór nad grupą

Każda grupa ubezpieczeniowa – zakład ubezpieczeń posiadający jednostki świadczące usługi w jednym lub w większej liczbie krajów europejskich – musi wyznaczyć organ sprawujący nadzór nad grupą, który posiada określone obowiązki i ściśle współpracuje z krajowymi organami nadzoru uczestniczącymi w nadzorze.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1–155)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/138/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Dz.U. L 236 z 14.9.2017, s. 14–21)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35–80)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37–85)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1–797).

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2015/35 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1–61)

Zob. tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/58/UE z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (Wypłacalność I) (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 1–3)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/23/UE z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji, daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (Dz.U. L 249 z 14.9.2012, s. 1–2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 113–141)

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018