Krótka sprzedaż papierów wartościowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu uregulowanie wybranych aspektów dotyczących krótkiej sprzedaży* i swapów ryzyka kredytowego (CDS)* w Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W okresie niestabilności finansowej określone transakcje finansowe, np. krótka sprzedaż, „naga krótka sprzedaż”* i swap ryzyka kredytowego, wiążą się z ryzykiem pogłębienia spadkowej spirali cen akcji, zwłaszcza banków, co może prowadzić do ich bankructwa i powstania ryzyka dla całego systemu bankowego.

Tego typu niestabilność rynków finansowych może przenieść się na gospodarkę realną.

Rozporządzenie ustanawia surowe zasady dotyczące krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, proporcjonalnie do ryzyka z nimi związanego, w tym:

Wymogi dotyczące ujawniania — instytucje finansowe mają obowiązek ujawniania organom bankowym informacji dotyczących wybranych transakcji krótkiej sprzedaży. Większe pozycje, które przekraczają określony próg, muszą być publicznie ujawniane na rynku.

W okresie poważnej niestabilności finansowej właściwe organy w dowolnym kraju UE mogą tymczasowo ograniczyć krótką sprzedaż, jeżeli cena odnośnych papierów wartościowych znacznie spada.

O proponowanym zawieszeniu powiadamiane są inne organy krajowe oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który musi następnie wydać w tej sprawie opinię.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 1 listopada 2012 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Krótka sprzedaż: transakcja, podczas której instytucja finansowa sprzedaje pożyczony przez siebie produkt finansowy, w celu jego odkupu w przyszłości. Instytucja oczekuje, że z czasem cena produktu spadnie, co pozwoli jej zapłacić mniej, niż podczas sprzedaży.

Swap ryzyka kredytowego (CDS): obarczone wysokim ryzykiem, nieregulowane instrumenty pochodne.

Naga krótka sprzedaż: uznawana za bardziej ryzykowną niż typowa krótka sprzedaż, mająca miejsce w przypadku, gdy sprzedający nie pożyczył uprzednio produktu finansowego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U L 86 z 24.3.2012, s. 1–24)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 236/2012 zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016