Znak towarowy Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ustanawia ogólnounijne zasady i warunki przyznawania unijnego znaku towarowego.

Ujednolica ono i zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 oraz jego liczne kolejne zmiany.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Unijny znak towarowy

Każda osoba i każde przedsiębiorstwo, w tym podmioty prawa publicznego, mogą uzyskać znak towarowy UE poprzez rejestrację.

Znak towarowy może się składać z dowolnych oznaczeń, zwłaszcza z wyrazów (w tym nazwisk), rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że takie oznaczenia umożliwiają:

Prawa właściciela

Unijny znak towarowy daje jego właścicielowi wyłączne prawa, zgodnie z treścią których zakazane jest stosowanie przez osoby trzecie następujących oznaczeń w celach handlowych:

Właściciel unijnego znaku towarowego nie może jednak zakazać osobom trzecim stosowania następujących elementów w celach handlowych:

Zgłoszenie

Zgłaszający dokonują zgłoszenia unijnego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

Zgłaszający uiszczają także opłatę za zgłoszenie. Opłata jest uiszczana w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów w EUIPO.

Rejestracja

Czas trwania i przedłużenie

Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie

Zrzeczenie się unijnego znaku towarowego może dotyczyć niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany. Prawa właściciela znaku mogą wygasnąć, jeśli:

W rozporządzeniu określono także podstawy unieważnienia znaku towarowego. Podstawy te obejmują na przykład sytuację, gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

Unijne znaki wspólne

Przy zgłaszaniu wniosku o rejestrację można oznaczyć unijny znak towarowy jako wspólny. Zgłoszenia unijnego znaku wspólnego mogą składać organizacje:

Unijne znaki certyfikujące

Możliwe jest także oznaczenie unijnego znaku towarowego jako znaku certyfikującego. Właściciel takiego znaku certyfikuje materiał, sposób wytwarzania towarów lub wykonywania usług, jakość, dokładność lub inne cechy (z wyłączeniem pochodzenia geograficznego) certyfikowanych towarów i usług.

Postępowanie

Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 ma zastosowanie do postępowań odnoszących się do unijnych znaków towarowych i zgłoszeń unijnych znaków towarowych, a także do jednoczesnych i kolejnych powództw na podstawie unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

Państwa UE wyznaczają „sądy w sprawach unijnych znaków towarowych”. Sądy te mają wyłączną właściwość we wszystkich sporach dotyczących naruszeń i ważności unijnych znaków towarowych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 października 2017 r.

KONTEKST

EUIPO zastępuje Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z dniem 23 marca 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2424 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 207/2009. Oba te rozporządzenia zostały zastąpione przez rozporządzenie (UE) 2017/1001.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Rzeczywiste używanie: jeśli przedsiębiorstwo rejestruje unijny znak towarowy, używa go przez pewien okres, a następnie zaprzestaje jego używania przez nieprzerwany okres 5 lat, znak towarowy może wygasnąć. Wynika to z faktu, że pozbawione sensu jest zapewnianie ochrony znakom towarowym, które nie są używane; brak jest też interesu w zakazywaniu jego używania innemu przedsiębiorstwu, które może legalnie pragnąć go używać.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1–99)

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018