Pochodzenie geograficzne napojów spirytusowych

W celu ochrony konsumentów i rozwoju sektora napojów spirytusowych* Unia Europejska (UE) stworzyła ramy prawne, które zapewniają jednolite unijne przepisy dotyczące wprowadzania napojów spirytusowych do obrotu.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

STRESZCZENIE

W celu ochrony konsumentów i rozwoju sektora napojów spirytusowych* Unia Europejska (UE) stworzyła ramy prawne, które zapewniają jednolite unijne przepisy dotyczące wprowadzania napojów spirytusowych do obrotu.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa zasady mające zastosowanie do definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, jak również do ochrony oznaczeń geograficznych. Ma zastosowanie do napojów spirytusowych wytwarzanych w krajach UE i w krajach spoza UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KLUCZOWE POJĘCIA

* Napoje spirytusowe: napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia przez ludzi. Z definicji posiadają one określone właściwości organoleptyczne oraz zawartość alkoholu wynoszącą minimum 15% obj. Są wytwarzane w drodze destylacji, w drodze maceracji, w drodze dodania środków aromatyzujących lub poprzez zmieszanie napoju spirytusowego z innym napojem, alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego lub z określonymi destylatami.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 110/2008

20.2.2008

-

Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16-54

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008

20.1.2009

-

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34-50

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych (Dz.U. L 264 z 8.10.2009, s. 5-6)

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015