Plan działania na rzecz zintegrowanej polityki morskiej

W celu ochrony zasobów morskich Komisja Europejska chce wprowadzić zintegrowaną politykę morską, horyzontalną i międzysektorową, obejmującą wszystkie aspekty naszych powiązań z morzami i oceanami. Ramy zarządzania, cele i instrumenty zaproponowane przez Komisję są ujęte w niniejszym komunikacie, opartym na strategii lizbońskiej i z Göteborga.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 października 2007 r. – Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej [KOM(2007) 575 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Stworzenie zintegrowanej polityki morskiej wymaga precyzyjnych ram zarządzania. Komisja stworzyła grupę zadaniową „Polityka morska” w celu przeanalizowania interakcji między politykami sektorowymi i zapewnienia ich koordynacji. Zwróciła się także o pomoc do agencji Unii Europejskiej (UE) związanych z polityką morską, aby opracować nową politykę. Ponadto opracowanie nowej polityki morskiej wiąże się z konsultacjami społecznymi i z wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz z wszechstronnymi analizami wpływu.

Cele

Pierwszym celem zintegrowanej polityki dla UE jest maksymalizacja zrównoważonego wykorzystywania mórz i oceanów przy równoczesnym rozwoju gospodarki morskiej i regionów przybrzeżnych. Aby zapewnić konkurencyjność, pewność i bezpieczeństwo sektora, Komisja Europejska zobowiązuje się do:

Drugim kluczowym celem jest stworzenie bazy wiedzy i innowacji dla polityki morskiej. Nauka o morzu, technologia i badania naukowe pozwalają przeanalizować wpływ działalności ludzkiej na systemy morskie i oferują rozwiązania w celu zahamowania pogarszania stanu środowiska i skutków zmian klimatycznych. Komisja Europejska planuje:

Celem zintegrowanej polityki jest także podwyższenie jakości życia w regionach przybrzeżnych i najbardziej oddalonych, zgodnie z rozwojem gospodarczym i przy uwzględnieniu ochrony środowiska. Komisja zamierza zatem:

UE zamierza zresztą promować swoją rolę lidera w międzynarodowej gospodarce morskiej. Zintegrowana polityka pozwala poprawić zarządzanie międzynarodowe gospodarką morską oraz realizację priorytetów UE w tej dziedzinie. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę ogólny charakter problemów sektora morskiego. Komisja promuje zwłaszcza:

Ostatni cel zintegrowanej polityki to poprawa widoczności Europy morskiej oraz wizerunek działalności i zawodów związanych z sektorem. W tym celu Komisja proponuje konkretne działania i narzędzia:

Instrumenty

W ramach wspólnego opracowania polityki morskiej ważne są szczególnie trzy instrumenty:

Kontekst

Komunikat następuje po konsultacji wprowadzonej w Zielonej księdze polityki morskiej Unii, za pośrednictwem której Rada Europejska, która zebrała się w czerwcu, prosi Komisję o rozwinięcie planu działania.

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej [COM(2010) 494 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. Niniejszy wniosek ustanawia program przeznaczony do podtrzymania środków przewidzianych w celu kontynuowania rozwoju i wprowadzania zintegrowanej polityki morskiej. Jest kontynuacją działań przygotowawczych i projektów pilotażowych, które będą wprowadzone od stycznia 2011 do grudnia 2013 r. Program dostarczy środki finansowe na osiągnięcie celów i priorytetów ustanowionych w planie działania przyjętym w 2007 r.

Procedura współdecyzji (COD/2010/0257)

Komunikat Komisji z dnia 8 października 2010 r. zatytułowany „Wiedza o morzu 2020: dane morskie i obserwacje środowiska morskiego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu” [COM(2010) 461 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komunikat opisuje plan działania ustanawiający trzy narzędzia przekrojowe przewidziane przez zintegrowaną politykę morską UE. Plan działania podzielony na trzy osie ma na celu poprawę wiarygodności danych na temat środowiska morskiego, ich prostsze i mniej kosztowne użytkowanie i stymulowanie konkurencyjności użytkowników tych danych.

Komunikat Komisji z 15 października 2009 r. „W kierunku integracji nadzoru morskiego: wspólny mechanizm wymiany informacji dla obszarów morskich UE” [COM(2009) 538 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komunikat jest drugim narzędziem przekrojowym przewidzianym przez zintegrowaną politykę morską UE. Przedstawia główne zasady tworzenia wspólnotowego mechanizmu wymiany informacji dla obszarów morskich oraz rozpoczyna proces prowadzący do jego wprowadzenia. Aby było to możliwe, należy wzmocnić koordynację i spójność między Komisją Europejską, państwami członkowskimi i ich partnerami.

Komunikat Komisji z 25 listopada 2008 r. „Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: opracowanie wspólnych zasad w UE” [COM(2008) 791 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Planowanie przestrzeni morskiej jest instrumentem zintegrowanej polityki morskiej służącym zapewnieniu lepszej koordynacji między zainteresowanymi stronami oraz optymalnemu korzystaniu z mórz i oceanów. Niniejszy komunikat określa ogół podstawowych zasad określonych na podstawie obecnych praktyk i istniejących przepisów. Zasady te będą podstawą do dyskusji nad opracowaniem wspólnotowego podejścia dotyczącego planowania przestrzeni morskiej.

Sprawozdanie Komisji z 15 października 2009 r. z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej UE [COM(2009) 540 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. Komisja analizuje postępy osiągnięte w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej (ZPM) od przyjęcia komunikatu z 2007 r. i określa sześć strategicznych wytycznych na przyszłość, a są to:

Komisja musi opublikować dokument na temat wprowadzenia sześciu kierunków strategicznych w ciągu 2010 r.

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2010