Przepisy wykonawcze regulaminu dotyczącego Europejskiego Funduszu Rybackiego

Rozporządzenie (WE) nr 498/2007 określa przepisy wykonawcze Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007–2013 w zakresie struktury, przekazywania i oceny programów operacyjnych. Określa także środki, monitoring oraz kontrolę, a także instrumenty inżynierii finansowej. Skądinąd niniejsze rozporządzenie reguluje także kwestię promocji i informacji oraz zapewnia ochronę danych osobowych.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Mechanizmy i zasady wykonania niniejszego rozporządzenia wynikają z postanowień dotyczących rozporządzenia podstawowego Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

Przepisy mają na celu uproszczenie tworzenia programów operacyjnych (załącznik I). Te przepisy wykonawcze mają także za zadanie optymalizację oceny i zatwierdzania tych projektów przez Komisję. Zawartość programu operacyjnego musi zawierać kryteria kwalifikowalności geograficznej (analiza krajowych lub lokalnych uwarunkowań, opis słabych i mocnych stron) oraz spójność projektów przedstawianych w sprawozdaniach z priorytetami ustanowionymi przez niniejsze rozporządzenie. Dla programów operacyjnych, w przypadku których całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych nie przekracza 24 mln EUR według cen z 2004 r., szczegółowe ustalenia zostały określone w niniejszym rozporządzeniu. Te przepisy wykonawcze mają także za zadanie optymalizację oceny i zatwierdzania tych projektów przez Komisję.

Jeśli chodzi o rybołówstwo, to działania strukturalne mają na celu ustalenie kierunku i realizację restrukturyzacji sektora. Proces ten jest rzeczywiście konieczny, aby zapewnić przyszłość profesji oraz promować ideę zrównoważonego rybołówstwa. W tych ramach nie ma pozwolenia na jakąkolwiek oficjalną pomoc, która wpływałaby na zwiększenie nakładów połowowych.

Osie priorytetowe

Przepisy wykonawcze zostały ustalone na podstawie osi priorytetowych Europejskiego Funduszu Rybackiego (zob. część A załącznika I):

Ocena

Państwa członkowskie przekazują oceny okresowe tych programów najpóźniej do 30 czerwca 2011 r. Komisja może podjąć decyzję o wstrzymaniu biegu terminu płatności, jeśli jedno z państw członkowskich nie przestrzega swoich obowiązków związanych z zarządzaniem, kontrolą czy wydatkami.

Informacja i promocja

Państwa członkowskie i instytucje zarządzające muszą prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do ogółu oraz do potencjalnych beneficjentów. Instytucja zarządzająca zadba o to, aby działania informacyjne i promocyjne były skierowane do szerokiej publiczności, np. uruchomienie programu operacyjnego, prezentacja wyników oraz wywieszanie flagi Unii Europejskiej (załącznik II) przez okres jednego tygodnia, licząc od 9 maja, przed budynkiem, w którym ma siedzibę instytucja zarządzająca.

Instrumenty inżynierii finansowej

Instrumenty inżynierii finansowej mają postać działań takich, jak kompensacja społeczno-ekonomiczna w celu zarządzania flotą (zob. terminologia z załącznika III), stanowiących inwestycje podlegające zwrotowi w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w funduszach podwyższonego ryzyka, funduszach gwarancyjnych i funduszach pożyczkowych.

Deklaracja wydatków (załącznik IX) dotycząca instrumentów inżynierii finansowej obejmuje całkowite wydatki poniesione w trakcie ustanawiania takich instrumentów lub wnoszenia do nich wkładu. Przy zamknięciu częściowym lub końcowym programu operacyjnego na sumę kwalifikowalnych wydatków składają się wszelkie wpłaty na rzecz inwestycji w przedsiębiorstwa z każdego instrumentu inżynierii finansowej z tytułu inwestycji w przedsiębiorstwa lub wszelkich udzielonych gwarancji.

W przypadkach gdy EFR finansuje operacje obejmujące instrumenty inżynierii finansowej, w tym instrumenty w formie funduszy powierniczych, współfinansujący partnerzy lub udziałowcy, bądź ich należycie upoważniony przedstawiciel, przedkładają plan operacyjny. Ten plan musi spełniać wymogi opisane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym (artykuły 35, 36 i 37).

Zarządzanie, nadzór i kontrola

Instytucja zarządzająca programem, a wyznaczona przez państwo członkowskie (załącznik XII), czuwa nad tym, aby beneficjenci byli poinformowani o szczegółowych warunkach dotyczących produktów i usług, które należy dostarczyć w ramach planu finansowego, a także o terminie wykonania i danych finansowych oraz innych informacjach, które należy zachować i przekazać. Weryfikacje przeprowadzane przez instytucje zarządzające dotyczą aspektów administracyjnych, finansowych, technicznych oraz materiałowych operacji. Każda wartość odpowiadająca nieprawidłowości zostaje rozpoznana i oznaczona za pomocą numeru referencyjnego przypisanego do tej nieprawidłowości lub w inny, odpowiedni sposób.

Audyty przeprowadza się na miejscu (załącznik V) w oparciu o dokumentację i dane będące w posiadaniu beneficjenta. Oprócz tego instytucja audytowa może przystąpić do statystycznego losowego doboru próby (zob. załącznik IV).

Nieprawidłowości

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości państwa członkowskie muszą poinformować o tym fakcie Komisję Europejską. Jeżeli nieprawidłowość może wywołać negatywne skutki w innych państwach członkowskich, to należy je o tym poinformować.

Elektroniczna wymiana danych

Wymiana danych między danym państwem członkowskim a Komisją następuje poprzez system informatyczny utworzony przez Komisję, który umożliwia bezpieczną wymianę danych między Komisją a każdym państwem członkowskim.

System informatyczny elektronicznej wymiany danych zawiera następujące informacje:

System informatyczny zawiera także dokumenty i dane stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, np. program operacyjny (część A załącznika I), decyzję Komisji dotyczącą wkładu z EFR, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania (wzór w załączniku XIV), strategię audytu (załącznik V), opis systemu zarządzania (część A załącznika XII).

Państwa członkowskie i Komisja podejmą wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 498/2007

30.5.2007

Dz.U. L 120, 10.5.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1249/2010

12.1.2011

Dz.U. 341, 23.12.2010

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 498/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2011