Europejski Fundusz Rybacki

Rozporządzenie ustanawia nowy europejski fundusz rybacki (EFR) dla okresu 2007–2013. Fundusz przewiduje pomoc finansową mającą na celu ułatwienie zastosowania reformy z 2002 r. wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i wsparcie koniecznych restrukturyzacji związanych z rozwojem sektora.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) ma przyczynić się do realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polegających na zapewnieniu ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich. W tym celu może przyznawać pomoc finansową przeznaczoną na:

Osie priorytetowe

EFR przewiduje pięć głównych osi priorytetowych:

Programowanie

Jednym z głównych celów EFR jest uproszczenie przyznawania i zarządzania funduszami. Aby korzystać z pomocy Europejskiego Funduszu Rybackiego, państwa członkowskie muszą przedłożyć Komisji plan strategiczny oraz program operacyjny.

Krajowe plany strategiczne muszą podawać cele i krajowe priorytety dla wprowadzenia WPRyb. Przed 31 grudnia 2011 r. Komisja zorganizuje debatę z państwami członkowskimi w celu oceny postępów we wprowadzaniu planów strategicznych na podstawie konkluzji ocen pośrednich.

Plany strategiczne są podstawą do opracowania programów operacyjnych przeznaczonych do wprowadzenia polityki i priorytetów, które mają być współfinansowane przez EFR. Komisja zatwierdza programy operacyjne za pośrednictwem decyzji po sprawdzeniu ich zgodności z celami EFR. Jeśli jest to konieczne, może poprosić o dostosowanie programu operacyjnego.

Programy operacyjne są poddane trzem ocenom. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za ocenę prognostyczną i pośrednią, Komisja dokonuje oceny ostatecznej. Część budżetu przeznaczona na pomoc techniczną może być użyta do finansowania tych ocen.

Odpowiedzialność

Rozporządzenie określa odpowiedzialność państw członkowskich i Komisji w stosunku do EFR. Państwa członkowskie mają w szczególności powinność informowania społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów oraz stron o możliwościach oferowanych przez EFR, tak aby zapewnić przejrzystość działania funduszu oraz uwypuklić rolę Wspólnoty.

Ramy finansowe

Budżet EFR to 4 304 mln euro dla okresu 2007–2013. Podczas tego okresu Komisja proponuje przyznać średnio 615 mln euro na rok państwom członkowskim, które zdecydowały się na korzystanie z pomocy EFR (wszystkie państwa członkowskie oprócz Luksemburga).

Sumy są dzielone między państwa członkowskie według wagi sektora rybołówstwa, ilości osób aktywnych w sektorze i dostosowań, które należy przeprowadzić w sektorze rybołówstwa, aby zapewnić ciągłość działalności.

Z wyjątkiem niektórych wydatków poniesionych przez Komisję i pokrytych w 100% przez EFR, maksymalny wkład EFR jest zawsze obliczany w stosunku do całości wydatków publicznych. Jest różny w zależności od priorytetów i jest wyższy w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz w nowych państwach członkowskich, czyli objętych nowym celem „Konwergencja” w ramach funduszy strukturalnych. Poza tym skala pomocy publicznej dozwolonej dla finansowanego działania jest różna w zależności od tych samych parametrów (zob. załącznik II do niniejszego rozporządzenia).

Rozporządzenie określa zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków (artykuł 55), zarządzania finansowego, korekt finansowych, zobowiązań budżetowych i zwrotów. Ustanawia Komitet Europejskiego Funduszu Rybackiego mający wspierać Komisję w zarządzaniu EFR.

Wkład Unii nie może być wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z EFR dla każdej osi priorytetowej i celu. Jednak na pisemny wniosek państwa członkowskiego i przy spełnieniu szczególnych warunków przyznane może być odstępstwo (zob. art. 76).

Zarządzanie, nadzór i kontrola

Przed przedłożeniem wniosków o płatność każde państwo członkowskie musi określić:

Każdego roku instytucja zarządzająca musi przedstawić Komisji roczne sprawozdanie, a Komisja przedstawia swe uwagi na jego temat. Komisja sporządza streszczenie sprawozdań w swym rocznym sprawozdaniu, przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Przed 31 marca 2017 r. państwa członkowskie muszą także przedłożyć końcowe sprawozdanie wykonawcze programu operacyjnego.

Kontekst

EFR jest nowym instrumentem programowania rybołówstwa w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013, zastępującym Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR).

Tak jak w przypadku innych funduszy europejskich, EFR odzwierciedla zasady nowego podejścia mającego na celu uproszczenie, przejrzystość, strategiczne planowanie i większą odpowiedzialność państw członkowskich w dziedzinie wyborów i realizacji funduszy. EFR jest jednym z dwóch instrumentów dla wydatków realizowanych tytułem WPRyb.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006

4.9.2006

Dz.U. L 223 z 15.8.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 387/2012

16.5.2012

Dz.U. L 129 z 16.5.2012

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/693/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję C(2006) 4332 określającą indykatywny przydział wspólnotowych środków na zobowiązania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w podziale na państwa członkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. [Dz.U. L 229 z 28.8.2008].

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2013