Porozumienie międzyinstytucjonalne o współpracy w sprawach budżetowych

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim (PE), Radą i Komisją 17 maja 2006 r. zawiera ramy finansowe na lata 2007–2013 pozwalające na wdrożenie dyscypliny budżetowej. Celem porozumienia jest także poprawa prawidłowego przebiegu corocznej procedury budżetowej i współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie budżetu.

AKT

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI) zostało zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. Dotyczy ono tworzenia i wykonywania budżetu Unii Europejskiej (UE). Na mocy tego porozumienia instytucje europejskie podjęły współpracę w celu poprawy przebiegu procedury budżetowej i zapewnienia należytego zarządzania finansami europejskimi.

PMI składa się z trzech części:

Ramy finansowe na lata 2007–2013

Celem ram finansowych jest zapewnienie systematycznego postępu wydatków UE w danym okresie. I tak, dla każdego roku w latach 2007–2013 ramy finansowe ustalają pułapy dla każdej kategorii wydatków. Instytucje europejskie zobowiązują się wykonywać swoje uprawnienia budżetowe w taki sposób, aby przestrzegać tych pułapów.

Tabela ram finansowych na lata 2007–2013 znajduje się w załączniku I do PMI. Pułapy zostały ustalone w granicach zasobów własnych UE.

Ponadto ramy finansowe mogą być przedmiotem dopasowań technicznych, których dokonuje Komisja. Te dopasowania polegają na przykład na aktualizacji pułapów w zależności od zmian cen czy warunków realizacji budżetu.

Ramy finansowe mogą także być przedmiotem aktualizacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, z zachowaniem pułapu zasobów własnych. Propozycja Komisji dotycząca przeprowadzenia takiej aktualizacji musi zostać przedstawiona i przyjęta przed rozpoczęciem procedury budżetowej dla danego roku lub pierwszego roku, którego to dotyczy.

Skądinąd PMI ustala zasady dotyczące mobilizacji niektórych instrumentów, znajdujących się poza ramami finansowymi:

Współpraca międzyinstytucjonalna w czasie procedury budżetowej

Porozumienie międzyinstytucjonalne ustala procedury i tryb współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie:

Należyte zarządzanie finansami

Instytucje muszą upewnić się, że niniejsze porozumienie i budżet są wdrażane w ramach należytego zarządzania finansami w oparciu o zasady gospodarności, efektywności, ochrony interesów finansowych, proporcjonalności kosztów administracyjnych oraz współistnienia procedur.

Komisja przedłoży dwa razy w ciągu roku programowanie finansowe uporządkowane według działów, obszaru działalności i pozycji budżetu. Programowanie finansowe powinno być ściśle połączone z programowaniem prawodawczym Komisji.

Parlament, Rada i Komisja dostrzegają konieczność wzmocnienia kontroli wewnętrznej funduszy europejskich bez zwiększania obciążeń administracyjnych. Instytucje przewidują wprowadzenie idących w tym kierunku przepisów w odpowiednich aktach prawnych.

Wreszcie instytucje zobowiązują się także do wspierania mechanizmów współfinansowania opartych na inwestycjach publiczno-prywatnych. Celem jest skorzystanie z efektu dźwigni budżetu UE.

Kontekst

Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., wprowadził nowe przepisy w zakresie budżetu UE.

Artykuł 312 Traktatu o funkcjonowaniu UE określa, że wieloletnie ramy finansowe muszą, począwszy od tego momentu, być przedmiotem rozporządzenia Rady przyjętego jednogłośnie i po otrzymaniu zgody Parlamentu.

Zaktualizowana została także procedura przyjmowania budżetu. Wzmocniona została rola Parlamentu, zniesiono rozróżnienie między wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi.

Zmiany wprowadzone przez traktat lizboński zmuszają do zmiany niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego. W związku z powyższym na szczeblu europejskim trwają prace nad przyjęciem dwóch wniosków ustawodawczych:

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

1.1.2007

Dz.U. L 139, 14.6.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/29/WE

18.12.2007

Dz.U. L 6, 10.1.2008

Decyzja 2008/371/WE

29.4.2008

Dz.U. L 128, 16.5.2008

Decyzja 2009/407/WE

6.5.2009

Dz.U L 132, 29.5.2009

Decyzja 2009/1005/UE

17.12.2009

Dz.U. L 347, 24.12.2009

Decyzja 2012/5/UE

27.1.2012

-

Dz.U. L 4, 7.1.2012

See also

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2012