Nowe rozporządzenie finansowe: łatwiejszy dostęp do funduszy UE

Rozporządzenie finansowe jest głównym dokumentem zawierającym zasady finansowe UE. Określa zasady budżetu UE i reguluje sposób jego wykorzystywania.

Nowo przyjęty akt prawny, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., umożliwia beneficjentom finansowania UE - przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, badaczom, studentom, gminom itp. - stosowanie łatwiejszych i jaśniejszych zasad oraz prostszych procedur.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. [Dziennik Urzędowy L 298 z 26.10.2012]

STRESZCZENIE

JAKI BYŁ CEL PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO?

UE unowocześnia swoje procedury finansowe, aby lepiej służyły osiągnięciu celów strategii Europa 2020. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany koncentrują się na następujących trzech obszarach:

CO NOWEGO?

Konkretne usprawnienia mające na celu większe skupienie się na wynikach:

Zwiększona rozliczalność:

Wzmocnienie kontroli:

Elastyczność:

Łączenie zasobów:

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji w państwach członkowskich

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

27.10.2012

-

Dz.U. L 298 z 26.10.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. [Dziennik Urzędowy L 362 z 31.12.2012]

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014