Protokół o zwalczaniu handlu ludźmi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2006/618/WE w sprawie zawarcia Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej – w zakresie zastosowania art. 179 i 181a Traktatu

Decyzja 2006/619/WE w sprawie zawarcia Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej – w zakresie zastosowania tytułu IV część III Traktatu

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zapobieganie handlowi ludźmi

Ochrona ofiar

Wymiana informacji i współpraca

OD KIEDY NINIEJSZE DECYZJE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Niniejsze decyzje mają zastosowanie od dnia 24 lipca 2006 r.

KONTEKST

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., weszła w życie dnia 23 września 2003 r.

Uzupełniają ją trzy protokoły:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Handel ludźmi: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy użyciu groźby lub z użyciem siły, bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, albo za pomocą wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad inną osobą w celu jej wykorzystania.

Dzieci: osoby poniżej 18 roku życia.

Wykorzystywanie: wykorzystywanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystywania seksualnego, przymusowej pracy lub służby, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2006/618/WE z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania art. 179 i 181a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 44–50)

Decyzja Rady 2006/619/WE z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania tytułu IV część III Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 51–58)

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016