Obrońcy praw człowieka – wsparcie ze strony UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka

JAKI JEST CEL ART. 2 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WYTYCZNYCH W SPRAWIE OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Najważniejsze aspekty wytycznych to:

KONTEKST

Obrońcy praw człowieka odgrywają kluczową rolę w:

Jednakże obrońcy praw człowieka sami stanowią często cel ataków i gróźb, dlatego ważne jest, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Obrońcy praw człowieka: osoby, grupy lub organizacje promujące i chroniące w sposób pokojowy powszechnie uznane prawa człowieka, czyli prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, w tym prawa osób należących do ludów tubylczych.
Misje UE: ambasady i konsulaty krajów UE i delegatury UE.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł I – Postanowienia wspólne – Artykuł 2 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 17)

Zapewnienie ochrony – wytyczne Unii Europejskiej w sprawie obrońców praw człowieka, Rada UE (Sprawy Zagraniczne), 2008

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 235/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 85–94)

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2017