Zwalczanie korupcji w sektorze prywatnym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym

JAKI JEST CEL DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Włączenie pojęcia korupcji do krajowego prawa karnego

Odpowiedzialność karna osób fizycznych i prawnych

Jurysdykcja

Każde państwo członkowskie posiada jurysdykcję, jeżeli przestępstwo to zostało popełnione:

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Gibraltaru.

Niniejsza decyzja została objęta wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie C-176/03 dotyczącej podziału kompetencji między Komisję Europejską a Radę w sprawach karnych.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Państwa członkowskie musiały podjąć środki niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej decyzji do 22 lipca 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Korupcja czynna: przekazywanie łapówek danej osobie, aby umożliwić jej realizację działań niezgodnie z prawem w ramach wykonywania swoich obowiązków.
Korupcja bierna: przyjmowanie łapówek.
Osoby prawne:: podmiot posiadający taki status zgodnie z właściwym prawem krajowym, z wyjątkiem państw lub innych organów publicznych, działających w charakterze władz państwa oraz międzynarodowych organizacji publicznych.
Naruszenie obowiązku: należy rozumieć zgodnie z prawem krajowym. Koncepcja naruszenia obowiązku w prawie krajowym powinna obejmować jako minimum każde nielojalne zachowanie, stanowiące naruszenie obowiązku ustawowego lub naruszenie zawodowych zasad.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54–56)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady oceniające, w jakim zakresie państwa członkowskie podjęły środki niezbędne do zapewnienia zgodności z decyzją ramową Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (COM(2019) 355 final, 26.7.2019)

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020