Program szczegółowy: Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu (2007–2013)

W ramach programu ogólnego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” Unia Europejska (UE) ustanowiła na lata 2007–2013 specjalny program mający na celu wspieranie projektów w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami ataków terrorystycznych i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa.

AKT

Decyzja Rady 2007/124/WE z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa”.

STRESZCZENIE

Program ten ma na celu wspieranie wysiłków państw członkowskich w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, zapewnienia gotowości na nie oraz ochrony obywateli i infrastruktury krytycznej. Jego zadaniem jest pomoc w ochronie przed terroryzmem i innymi ryzykami dla bezpieczeństwa.

Zapobieganie i gotowość

Program ma na celu:

Zarządzanie skutkami

Program przewiduje w szczególności promowanie wymiany know-how i dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, jak również organizowanie wspólnych ćwiczeń w celu zwiększenia koordynacji między właściwymi służbami.

Kwalifikowane projekty i działania

Program umożliwi finansowanie w formie dotacji lub zamówień publicznych:

Kwalifikujące się działania obejmują w szczególności działania w zakresie współpracy i koordynacji operacyjnej, działania w zakresie analizy, audytu i kontroli, wymiany informacji, szkolenia i wymiany ekspertów oraz działania związane z podnoszeniem świadomości i rozpowszechnianiem informacji.

Aby wziąć udział w programie „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu”, zainteresowane instytucje muszą mieć osobowość prawną i siedzibę w państwie członkowskim. Organy i organizacje nastawione na osiąganie zysku będą miały dostęp do dotacji wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na osiąganie zysku lub organizacjami państwowymi.

Kontekst

Szczegółowy program w zakresie terroryzmu, podobnie jak szczegółowy program dotyczący walki z przestępczością, jest częścią programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” z budżetem o wysokości 745 mln EUR na lata 2007–2013.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/124/WE

24.2.2007

Dz.U. L 58 z 24.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie śródokresowej oceny programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności (2007–2013)” [COM (2011) 318 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie ocenia realizację programu „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” w latach 2007–2009. Wynika z niego, że projekty wspierane przez program przyniosły na ogół oczekiwane rezultaty: tworzenie nowych narzędzi i metodologii, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz wzmocnienie wiedzy o konkretnych zagadnieniach. Zdecydowana większość projektów dotyczyła zapobiegania ryzykom oraz gotowości na nie i była przeznaczona dla funkcjonariuszy organów ścigania. 48% projektów realizowanych jest w jedynie dwóch państwach (Włochy i Hiszpania). Komisja zauważa jednak różnego typu problemy związane z ich realizacją i stwierdza niedostateczne wykorzystywanie środków. Komisja proponuje, aby kontynuować program do 2013 r. przy udoskonaleniu procedury zatwierdzania dotacji i procesu oceny.

Komunikat Komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej [COM(2006) 786 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiający program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” na lata 2007–2013 [COM(2005) 124 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011