Unijna dyrektywa usługowa

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2006/123/WE – dyrektywa usługowa

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ma ona na celu usunięcie barier w handlu usługami w UE za sprawą:

uproszczenia procedur administracyjnych dotyczących usługodawców;

wzmocnienia praw konsumentów i przedsiębiorców korzystających z usług oraz

wspierania współpracy pomiędzy krajami UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres dyrektywy obejmuje szereg usług, w tym:

detaliczny i hurtowy handel towarami i usługami;

działalność najbardziej regulowanych zawodów, takich jak doradcy prawni i podatkowi, architekci i inżynierowie;

usługi budowlane;

usługi związane z biznesem, takie jak utrzymanie biur, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacja imprez, spotkań i wydarzeń oraz

usługi turystyczne i rekreacyjne.

Niektóre usługi są wyłączone z dyrektywy. Zalicza się do nich usługi finansowe, niektóre usługi łączności elektronicznej, usługi agencji pracy tymczasowej, usługi ochrony osobistej oraz działalność hazardową.

Dyrektywa umożliwia podmiotom gospodarczym rozpoczęcie działalności w innych krajach UE. Aby stało się to możliwe, kraje UE muszą podjąć szereg działań, w tym:

ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe udzielające informacji i wsparcia w obszarze procedur administracyjnych oraz zagwarantować, aby tego typu procedury można było realizować drogą elektroniczną;

dokonać przeglądu i uproszczenia wszystkich systemów zezwoleń dotyczących dostępu do usług;

zlikwidować dyskryminacyjne wymogi, np. dotyczące przynależności państwowej lub miejsca pobytu, oraz wymogi restrykcyjne, takie jak testy potrzeb ekonomicznych, które wymagają, aby przedsiębiorcy udowodnili organom, że istnieje popyt na ich usługi.

Podobne gwarancje przewidziane są w prawach usługobiorców (konsumentów lub przedsiębiorstw), co ma na celu zwiększenie ich zaufania do jednolitego rynku. Z tych powodów kraje UE są zobowiązane do:

usunięcia barier dla usługobiorców wyrażających chęć korzystania z usług świadczonych przez usługodawców z innego kraju UE, np. obowiązku uzyskania zezwolenia;

likwidacji dyskryminacyjnych wymogów opartych na przynależności państwowej lub miejscu pobytu usługobiorcy;

udzielania ogólnych informacji i wsparcia w kwestiach wymogów prawnych, w szczególności w odniesieniu do zasad ochrony konsumentów oraz procedur odwoławczych obowiązujących w innych krajach UE.

Wszystkie kraje UE musiały włączyć dyrektywę usługową do krajowych przepisów w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. W 2012 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej. W sprawozdaniu:

podsumowano postępy krajów UE w dziedzinie usuwania nieuzasadnionych barier utrudniających funkcjonowanie jednolitego rynku usług;

wskazano ograniczenia, których nie udało się jeszcze zlikwidować, np. stosowanie wymogu dotyczącego miejsca pobytu lub testów potrzeb ekonomicznych oraz

zaproponowano środki na rzecz usprawniania jednolitego rynku usług.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WESZŁA W ŻYCIE?

Dnia 28 grudnia 2006 r. Jej zapisy musiały zostać wprowadzone do krajowych przepisów krajów UE do dnia 28 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Dyrektywa usługowa

AKT

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68)

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług – wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej (COM(2011) 20 wersja ostateczna z 27.1.2011)

Decyzja Komisji 2011/130/UE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 53 z 26.2.2011, s. 66–72)

Kolejne zmiany do decyzji 2011/130/UE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej. Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012–2015 (COM(2012) 261 final z 8.6.2012)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/148/UE z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 80 z 19.3.2014, s. 7–9)

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2015