Wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów konfiskaty

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW – stosowanie zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

Niniejsza decyzja ramowa pozwala organom wymiaru sprawiedliwości w jednym kraju Unii Europejskiej (UE) na wysyłanie nakazów zabezpieczenia lub konfiskaty mienia bezpośrednio do organu wymiaru sprawiedliwości w innym kraju UE, gdzie zostanie on uznany i wykonany bez dalszych formalności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Czym jest nakaz konfiskaty?

Jest to stały środek służący odbieraniu przestępcom lub ich wspólnikom nielegalnie pozyskanego mienia.

Przestępstwa

Przekazywanie

Uznawanie i wykonywanie

Odmowa uznania lub wykonania

Wykonanie nakazu może spotkać się z odmową, jeżeli nie zostało przedłożone zaświadczenie, że jest ono niekompletne lub w sposób oczywisty jest niezgodne z nakazem. Wykonanie nakazu może także nie zostać uznane w szeregu innych okoliczności, w tym gdy:

Odroczenie wykonania

Wykonanie może zostać odroczone w kilku przypadkach, w tym gdy:

Zainteresowane strony

Kraje UE zapewniają, by każdej zainteresowanej stronie, w tym osobom trzecim działającym w dobrej wierze, przysługiwały w celu ochrony ich praw środki odwoławcze przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu konfiskaty.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA RAMOWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie od dnia 24 listopada 2006 r. Kraje UE miały obowiązek wprowadzenia jej postanowień do prawa krajowego do 24 listopada 2008 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59–78)

Kolejne zmiany do decyzji ramowej 2006/783/WSiSW zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 45–55)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 22 decyzji ramowej Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (COM(2010) 428 wersja ostateczna z 23.8.2010)

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016