Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

Celem niniejszej decyzji ramowej jest zapewnienie, by w całej Unii Europejskiej (UE) pewne poważne przejawy rasizmu i ksenofobii podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym. Ponadto jej celem jest ulepszenie współpracy sądowej w tej dziedzinie i zachęcanie do niej.

AKT

Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

STRESZCZENIE

Będąca uzupełnieniem wspólnego działania 96/443/WSiSW, niniejsza decyzja ramowa przewiduje zbliżenie przepisów ustawowych i wykonawczych państw UE dotyczących przestępstw wiążących się z pewnymi przejawami rasizmu i ksenofobii. Pewne poważne przejawy rasizmu i ksenofobii muszą być uznawane za przestępstwa we wszystkich państwach UE i podlegać skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom.

Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie do wszystkich przestępstw popełnianych:

„Mowa nienawiści”

Określone poniżej czyny podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne:

Karalne jest również podżeganie do określonych powyżej czynów oraz pomocnictwo w ich popełnieniu.

W odniesieniu do tych przestępstw państwa UE muszą zapewnić możliwość stosowania:

Sankcje stosowane wobec osób prawnych muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające i obejmować grzywny lub kary pieniężne o innym charakterze. Ponadto osoby prawne mogą podlegać następującym karom:

Rozpoczęcie dochodzenia w sprawie przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych i ściganie karne takich przestępstw nie może zależeć od tego, czy ofiara złoży doniesienie lub wniesie skargę.

„Przestępstwo z nienawiści”

We wszystkich przypadkach pobudki rasistowskie i ksenofobiczne stanowią okoliczność obciążającą, a sądy muszą być uprawnione, by uwzględnić takie pobudki przy wymiarze kary.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja ramowa 2008/913/WSiSW

6.12.2008

28.11.2010

Dz.U. L 328 z 6.12.2008

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania decyzji ramowej Rady 2008/913/WSISW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych [ COM/2014/027 final z dnia 27.1.2014 - nie publikowane w Dzienniku Urzędowym].

Niniejsze sprawozdanie podkreśla fakt, że szereg państw UE nie dokonał pełnej lub prawidłowej transpozycji wszystkich przepisów decyzji ramowej, zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw polegających na negowaniu, aprobowaniu oraz rażącym pomniejszaniu określonych zbrodni międzynarodowych.

Większość państw UE posiada przepisy, które uznają podżeganie do przemocy i nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym za przestępstwo, jednak wiele z nich nie stanowi pełnej transpozycji przestępstw objętych decyzją ramową. Istnieją również luki w odniesieniu do pobudek rasistowskich i ksenofobicznych, jak również w odniesieniu do odpowiedzialności osób prawnych i jurysdykcji.

W 2014 r. Komisja nawiąże dwustronne dialogi z państwami członkowskimi, aby zapewnić pełną i prawidłową transpozycję decyzji.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2014