Europejska Sieć ds. Ludobójstwa

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2002/494/WSiSW – sieć punktów kontaktowych dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja ustanawia sieć krajowych punktów kontaktowych (jeden punkt w każdym kraju UE) mającą na celu poprawę współpracy w zwalczaniu ludobójstwa*, zbrodni przeciw ludzkości* oraz zbrodni wojennych*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Krajowe punkty kontaktowe do wymiany informacji w sprawie ścigania takich zbrodni ustanawiane są w każdym kraju UE. Szczegółowe dane na temat każdego punktu kontaktowego są przesyłane do Sekretariatu Generalnego Rady UE, skąd następnie trafiają do krajowych punktów kontaktowych w poszczególnych krajach UE.

Krajowe punkty kontaktowe przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych, na wniosek innych krajowych punktów kontaktowych.

Rada UE co roku informuje Parlament Europejski na temat działalności sieci punktów kontaktowych.

Sieć spotyka się dwa razy do roku na spotkaniach zwoływanych przez prezydencję Rady UE w celu skoordynowania bieżących wysiłków na rzecz ścigania i karania osób podejrzewanych o dokonanie lub udział w ludobójstwie, zbrodni przeciw ludzkości lub zbrodniach wojennych.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja weszła w życie dnia 13 czerwca 2002 r.

KONTEKST

Wszystkie kraje UE ratyfikowały statut rzymski z dnia 17 lipca 1998 r. powołując Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) dla spraw dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości lub zbrodni wojennych.

Jednakże odpowiedzialność za ściganie i karanie przypadków ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości lub zbrodni wojennych spoczywa przede wszystkim na władzach krajowych. Dlatego też niezbędne jest zbliżenie współpracy pomiędzy władzami krajowymi, by zwalczać te zbrodnie w sposób skuteczny.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Ludobójstwo: czyny dokonywane w zamiarze zniszczenia, w całości lub w części, danej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej.

* Zbrodnie przeciwko ludzkości: czyny dokonywane w ramach szeroko zakrojonych i systematycznych ataków skierowanych na populacje cywili.

* Zbrodnie wojenne: czyny naruszające prawo wojenne (np. Konwencje genewskie). Przykłady zbrodni wojennych obejmują złe traktowanie jeńców, zabijanie zakładników lub umyślne niszczenie miast, miasteczek lub wsi.

AKT

Decyzja Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiająca europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne (Dz.U. L 167 z 26.6.2002, s. 1–2)

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Dz.U. L 118 z 14.5.2003, s. 12–14)

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015