Odszkodowanie dla ofiar przestępstw w innych krajach UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2004/80/WE – odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa składa się z dwóch głównych elementów.

Zapewnienie odpowiedniego odszkodowania

Zapewnienie odpowiedniego odszkodowania dla ofiar może być trudne, ponieważ:

Niniejsza dyrektywa wymaga, by ofiary:

Współpraca

Wszystkie kraje UE były zobowiązane do ustanowienia krajowych systemów oferujących sprawiedliwe i adekwatne odszkodowania do dnia 1 lipca 2005 r. Niniejsza dyrektywa ustanawia system współpracy pomiędzy organami krajowymi mający pomóc ofiarom w całej UE w uzyskiwaniu odszkodowania:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie dnia 26 sierpnia 2004 r. Kraje UE miały obowiązek wprowadzenia jej zapisów do prawa krajowego do 1 stycznia 2006 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 15–18)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2006/337/WE z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.U. L 125 z 12.5.2006, s. 25–30)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57–73)

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2015