Swoboda przemieszczania się i pobytu na terytorium UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli UE i ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu w UE

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obywatele UE posiadający ważny dowód tożsamości lub paszport:

Ponadto:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 30 kwietnia 2004 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do dnia 30 kwietnia 2006 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

Dnia 13 października 2020 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

KLUCZOWE POJĘCIA

Obywatel UE: każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa UE.
Członek rodziny: to na przykład współmałżonek, partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, a także bezpośredni zstępni, którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77–123). Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 35–48)

Kolejne zmiany dyrektywy 2004/38/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2014/54/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.04.2014, s. 8–14)

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący wytycznych w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (KOM(2009) 313 wersja ostateczna z 2.7.2009)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych działań (COM (2013) 837 final z 25.11.2013)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się: Podręcznik dotyczący działań w związku z domniemanymi małżeństwami dla pozoru zawieranymi przez obywateli UE i obywateli spoza UE w kontekście unijnych przepisów dotyczących prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE (COM(2014) 604 final z 26.9.2014)

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020