Równe traktowanie bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2000/43/WE – wprowadzenie w życie zasady równego traktowania bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Odstępstwa od zasady równego traktowania

Środki prawne i wykonanie

Ofiara dyskryminacji musi jedynie doprowadzić do powstania domniemania dyskryminacji, zaś na pozwanym spoczywa obowiązek udowodnienie, że do niej nie doszło.

Dialog społeczny i dialog obywatelski

Organy wspierające zasadę

Każdy z krajów UE ma obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego organu odpowiedzialnego za walkę z dyskryminacją, w szczególności odpowiadającego za wspieranie ofiar i przeprowadzanie niezależnych badań.

Zalecenie Rady

W 2013 r. Rada przyjęła zalecenie wzywające do podjęcia szeregu działań w wielu dziedzinach, w tym przeciwdziałaniu dyskryminacji, w celu wzmocnienie integracji Romów. Zalecenie opiera się na dyrektywie 2000/43/WE, podkreślając jak ważną rolę odgrywa wprowadzenie jej w życie.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 19 lipca 2000 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 19 lipca 2003 r.

KONTEKST

Traktat z Lizbony (artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu UE) zapewnia ramy prawne dla walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe i etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dyskryminacja bezpośrednia: ma miejsce, gdy ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w podobnej sytuacji.

Dyskryminacja pośrednia: ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie i konieczne.

Molestowanie: niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Represje: niesprawiedliwe lub okrutne traktowanie osoby zgłaszającej przypadek dyskryminacji lub osoby pomagającej zgłosić przypadek dyskryminacji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22–26)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego — Stosowanie dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (COM(2006) 643 końcowy z 30.10.2006)

Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich (Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1–7)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wspólne sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne („dyrektywa w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe”) oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy”) (COM(2014) 2 final z 17.1.2014)

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017