Unijny wzór dokumentów pobytowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 – jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia jednolity wzór dokumentów pobytowych oraz określa informacje, które muszą być w nim zawarte, dla obywateli krajów spoza UE legalnie żyjących w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie (WE) nr 380/2008 zmienia rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 pod względem integracji identyfikatorów biometrycznych* z jednolitym formatem dokumentów pobytowych.

Ponieważ obecny wzór dokumentów pobytowych jest stosowany od ponad 20 lat, przyjęto rozporządzenie (UE) 2017/1954.

Wprowadza ono nowy jednolity wzór zezwoleń z nowymi zabezpieczeniami, aby zapobiec fałszerstwom. Obrazy i specyfikacje tekstowe zawarte w załączniku do rozporządzenia (UE) 2017/1954 zastępują te zawarte w załączniku do pierwotnego rozporządzenia z 2002 r. Państwa UE mają 6-miesięczny okres przejściowy na wykorzystanie istniejących zapasów dokumentów pobytowych.

Ani Irlandia, ani Zjednoczone Królestwo (1) nie są związane tym rozporządzeniem, a Dania może w ciągu 6 miesięcy od jego przyjęcia podjąć decyzję, czy powinno ono stać się prawem w Danii.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ma zastosowanie od 15 czerwca 2002 r.

Rozporządzenie (UE) nr 2017/1954 wchodzi w życie nie później niż 15 miesięcy po przyjęciu przez Komisję Europejską nowych dodatkowych specyfikacji technicznych dokumentów pobytowych.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Identyfikatory biometryczne: wykorzystanie jednej cechy lub większej liczby cech fizycznych danej osoby (odciski palców, struktura twarzy, tęczówka) przechowywanych na nośniku, takim jak karta elektroniczna, kod kreskowy lub dokument, w celu weryfikacji tożsamości osoby legitymującej się danym dokumentem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 1–7)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1030/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1–7)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2018(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).