Etykiety produktów w opakowaniach jednostkowych

Opakowania jednostkowe (lub opakowania przygotowywane z wyprzedzeniem) oraz ich zawartość powinny wskazywać na etykiecie ujednoliconą informację o masie oraz objętości z uwzględnieniem wymogów metrologicznych.

STRESZCZENIE

Etykiety opakowań jednostkowych* oraz produkty w opakowaniach jednostkowych* powinny zawierać szereg istotnych dla konsumenta informacji.

Produkty w opakowaniach jednostkowych są sprzedawane pojedynczo w stałych jednostkach masy lub objętości wybranych wcześniej przez producenta. Masa i objętość mogą być:

Oznakowanie „e”

Produkty w opakowaniach jednostkowych mogą być opatrzone małą literą „e” mającą co najmniej 5 mm wysokości, co stanowi gwarancję pakującego lub importera, że opakowanie spełnia wymogi niniejszej dyrektywy w zakresie jakości i kontroli metrologicznej (załącznik I punkt 5 oraz załącznik II).

Litera musi być umieszczona w tym samym miejscu co oznaczenie masy lub objętości minimalnej.

Zapis masy oraz objętości

Etykieta musi zawierać oznaczenie objętości produktów płynnych oraz masy w przypadku pozostałych produktów.

Etykieta produktów w opakowaniach jednostkowych musi zawierać informację dotyczącą masy oraz objętości odpowiadającą zwyczajom handlowym lub być zgodna z prawem kraju docelowego, jeśli te oznaczenia różnią się w zależności od kraju UE.

Kraje UE nie mogą zakazać lub ograniczać wprowadzania do obrotu opakowań, które spełniają wymogi i kontrole ustanowione w niniejszej dyrektywie dotyczące określenia ich objętości lub masy i użytych metod metrologicznych.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 23 stycznia 1976 r. Większość krajów UE musiała włączyć ją do prawa krajowego do 22 lipca 1977 r. Belgia, Irlandia i Zjednoczone Królestwo miały włączyć ją do prawodawstwa krajowego do 31 grudnia 1979 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt w opakowaniu jednostkowym: połączenie produktu i indywidualnego opakowania, w które odnośny produkt jest opakowany.

* Produkt paczkowany jednostkowo: produkt jest paczkowany jednostkowo, jeżeli bez obecności nabywcy został umieszczony w opakowaniu dowolnego rodzaju, a ilość produktu zawartego w opakowaniu posiada z góry ustaloną wartość i nie może zostać zmieniona bez otwarcia lub wyraźnego naruszenia opakowania.

AKT

Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz.U. L 46 z 21.2.1976, s. 1–11)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 76/211/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18–63). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003 z dnia 22 września 2003 r.dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE [Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24–28]. Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015