Podróże zorganizowane (do 2018 r.)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Impreza turystyczna oznacza kombinację nie mniej niż dwóch różnych typów usług turystycznych (transport, zakwaterowanie lub inne usługi turystyczne), spełniającą poniższe dwa warunki:

Informacje dla konsumentów

Zmiany w umowie

Unieważnienie lub niewykonanie umowy

Nowe przepisy obowiązujące od lipca 2018 r.

Dyrektywa 90/314/EWG zostanie uchylona i zastąpiona dyrektywą (UE) nr 2015/2302 z dniem 1 lipca 2018 r. Nowa dyrektywa poszerzy zakres ochrony, jaka była zapewniania przez tradycyjne pakiety wczasów organizowanych przez biura podróży. Zabezpieczy ona konsumentów, którzy dokonują rezerwacji innych form podróży łączonych, np. kombinacja przelotu samolotem i zakwaterowania w hotelu lub wypożyczenia samochodu, udostępnionych na stronie internetowej jako całość.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 18 czerwca 1990 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 grudnia 1992 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Siła wyższa: nieprzewidziane okoliczności lub zdarzenie możliwe do przewidzenia, ale o zbyt dużej sile, aby móc je kontrolować, to znaczy takie, którego konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, np. klęska żywiołowa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59–64)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22–39)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1–33)

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017