Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Dyrektywa (UE) 2019/2161 zmieniająca dyrektywę 93/13/EWG i dyrektywy 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa 93/13/EWG

Sankcje

OD KIEDY DYREKTYWY MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29–34)

Kolejne zmiany do dyrektywy 93/13/EWG zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz.U. L 328 z 18.12.2019, s. 7–28)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 323 z 27.9.2019, s. 4–92)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Nowy ład dla konsumentów (COM(2018) 183 final z 11.4.2018)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1–26)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2020