Zwolnienie z ceł i innych należności: Konwencja dotycząca odprawy czasowej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 93/329/EWG w sprawie zawarcia konwencji stambulskiej dotyczącej odprawy czasowej oraz przyjmująca jej załączniki

Konwencja w sprawie odprawy czasowej (konwencja stambulska)

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I KONWENCJI?

W decyzji pod pewnymi warunkami zatwierdzono – w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dziś: UE) – Konwencję dotyczącą odprawy czasowej* uzgodnioną w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. oraz przyjęto jej załączniki.

Celem konwencji jest wprowadzenie ułatwień w odprawie czasowej poprzez uproszczenie i harmonizację procedur z wykorzystaniem znormalizowanych wzorów dokumentów jako międzynarodowych dokumentów celnych posiadających międzynarodową gwarancję, co przyczynia się z kolei do rozwoju handlu międzynarodowego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Każda umawiająca się strona konwencji ma prawo uzależnić odprawę czasową towarów od przedstawienia dokumentu celnego, w stosownych przypadkach zgodnie z procedurą uproszczoną, i wpłaty zabezpieczenia odpowiadającego kwocie nieprzekraczającej sumy należności przywozowych i podatków, od których towary są zwolnione.

Odprawa czasowa może być zakończona:

Na podstawie konwencji ustanawia się komitet administracyjny rozpatrujący środki służące stosowaniu i interpretacji konwencji.

Określa ona szczegółowe zasady dotyczące:

UE przyjmuje załączniki do konwencji z pewnymi określonymi zastrzeżeniami.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Konwencja weszła w życie w dniu 18 września 1997 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Odprawa czasowa: odprawa czasowa to procedura celna, w ramach której towary mogą być przywiezione na obszar państwa UE w określonym celu z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, jeżeli towary te są przeznaczone do powrotnego wywozu w określonym czasie bez poddawania ich jakimkolwiek zmianom.
Karnet ATA: międzynarodowy dokument celny gwarantowany w ramach międzynarodowego systemu gwarancji, w którym zaświadcza się, że opłaty i podatki zostaną uiszczone w razie naruszenia ustalonych warunków. Skrótowiec ATA to zestawienie pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej Admission Temporaire/Temporary Admission.
Karnet CPD: międzynarodowy dokument celny wystawiany w celu umożliwienia odprawy czasowej pojazdów silnikowych (drogowych pojazdów silnikowych do użytku prywatnego i handlowego) w krajach, które wymagają jego posiadania. Carnet de Passages en Douanes to „paszport” pojazdu stosowany przy czasowym przywozie, który umożliwia wjazd pojazdu do wielu krajów bez konieczności uiszczania opłat celnych i podatków. Jest on uznawany jako zgłoszenie celne, które pozwala zidentyfikować wwożony pojazd. Ponadto stanowi on ważną w skali międzynarodowej gwarancję, dzięki której organy celne mają pewność, że wszystkie opłaty celne i cła przywozowe należne w sytuacji, w której pojazd nie byłby powrotnie wywieziony, zostaną uiszczone.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 93/329/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie odprawy czasowej oraz przyjmująca jej załączniki (Dz.U. L 130 z 27.5.1993, s. 1–3)

Konwencja dotycząca odprawy czasowej (konwencja stambulska) (Dz.U. L 130 z 27.5.1993, s. 4–75)

DOKUMENT POWIĄZANY

Informacja dotycząca wejścia w życie Konwencji dotyczącej odprawy czasowej i przyjęcia jej załączników (Dz.U. L 329 z 29.11.1997, s. 69)

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018