Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów silnikowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 – homologacja typu lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro 5 i Euro 6) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007:

Rozporządzenie (UE) 2018/858:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów lekkich o masie odniesienia nieprzekraczającej 2,6 tony.

Producenci mają obowiązek:

Organy krajowe mają obowiązek:

Komisja dokonuje regularnych przeglądów procedur, badań, wymogów i norm emisji określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz regularnie je aktualizuje w drodze przepisów implementacyjnych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń: mechanizm lub urządzenie usuwające substancje zanieczyszczające, np. ze spalin samochodowych, które w przeciwnym razie zostałyby uwolnione do atmosfery.
Homologacja typu: procedura, w wyniku której dany produkt jest uznawany za spełniający minimalny zakres wymogów regulacyjnych i technicznych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1–16)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 715/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1–218)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1–643)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1–160)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019