Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Unii Europejskiej

Powodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i środowiska. Unia ustanowiła ramy dla oceny, mapowania i planowania, w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w Europie.

AKT

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

STRESZCZENIE

Powodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i środowiska. Unia ustanowiła ramy dla oceny, mapowania i planowania, w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w Europie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie ram dla środków mających ograniczyć ryzyko powodziowe w Europie przez ocenę tegoż ryzyka w obszarach dorzeczy i regionów przybrzeżnych, mapowanie obszarów, które są narażone na występowanie rozległych powodzi, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym opierających się na ścisłej współpracy pomiędzy krajami UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób w pełni zapobiec. Niemniej jednak działania człowieka przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków. Ryzyko wystąpienia powodzi i skala zniszczeń wzrosną w przyszłości w wyniku zmian klimatu, nieodpowiedniego zarządzania rzekami, zabudowy terenów zagrożonych powodzią oraz zwiększeniem liczby ludności i budynków w tych obszarach.

Z uwagi na fakt, że większość dorzeczy w Europie jest współdzielona pomiędzy krajami, działania prowadzone na szczeblu Unii będą bardziej skuteczne, ponieważ umożliwią lepszą ocenę ryzyka i koordynację działań podejmowanych przez kraje UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej dyrektywie powodziowej UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/60/WE

26.11.2007

25.11.2009

Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27-34

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2015