Strategia na rzecz środowiska morskiego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/56/WE –działania UE w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa czerpie z istniejących przepisów prawa UE, a jej zakres obejmuje określone elementy środowiska morskiego, które nie zostały ujęte w innych aktach, takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia.

OSTATNIE ZMIANY

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 15 lipca 2008 r. Kraje UE miały obowiązek włączenia jej przepisów do prawa krajowego do 15 lipca 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dobry stan środowiska: oznacza taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne. Celem jest zapewnienie ochrony środowiska morskiego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19–40)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2010/477/UE z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 14–24)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22–61)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) 1380/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Pierwsza faza wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) Ocena i wytyczne Komisji Europejskiej (COM(2014) 97final z 20.2.2014)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (COM(2014) 254 final/2 z 8.5.2014)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135–145)

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów w ustanawianiu chronionych obszarów morskich (zgodnie z wymogiem określonym w art. 21 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE) (COM(2015) 481 final z 1.10.2015)

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Międzynarodowe zarządzanie oceanami - program działań na rzecz przyszłości oceanów (JOIN(2016) 49 final z 10.11.2016)

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017