Konwencja genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 81/462/EWG w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Transgraniczne zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości definiuje się jako wywołane działalnością człowieka uwalnianie, pośrednie lub bezpośrednie, substancji do atmosfery, mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko w innym kraju, w przypadku którego nie można określić źródła lub źródeł emisji.

Na mocy konwencji stworzono 8 oddzielnych protokołów:

Współpraca w zakresie polityki

Konwencja wymaga od umawiających się stron opracowania i wprowadzenia odpowiednich polityk i strategii, w szczególności systemów zarządzania jakością powietrza.

Umawiające się strony zgadzają się na regularne spotkania (co najmniej raz w roku) w celu oceny poczynionego postępu i współpracy w kwestiach związanych z konwencją.

Współpraca naukowa

Strony zgadzają się podejmować wspólne wysiłki w zakresie badań naukowych i rozwoju, w szczególności w celu ograniczenia emisji głównych substancji zanieczyszczających powietrze, monitorowania i mierzenia poziomów emisji i skoncentrowania tych substancji, jak również zdobycia wiedzy dotyczącej efektów tych substancji zanieczyszczających na zdrowie ludzkie i środowisko.

Wymiana informacji

Strony zgadzają się wymieniać informacje, w szczególności w zakresie danych dotyczących:

Współpraca w zakresie monitorowania zanieczyszczenia

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA I KONWENCJA?

Decyzja ma zastosowanie od 11 kwietnia 1981 r.

Konwencja weszła w życie 16 marca 1983 r., 90 dni po dacie złożenia 24 instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

KONTEKST

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 81/462/EWG z dnia 11 czerwca 1981 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. L 171 z 27.6.1981)

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości – Rezolucja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. L 171 z 27.6.1981)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 86/277/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r., dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 1)

Decyzja Rady 93/361/EWG z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Protokołu Konwencji genewskiej z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu oraz ich przepływu o charakterze transgranicznym (Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 14–15)

Decyzja Rady 98/686/EWG z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego dalszej redukcji emisji siarki (Dz.U. L 326, z 3.12.1998, s. 34)

Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz.U. L 85 z 29.3.1999, s. 1–22)

Decyzja Rady 2001/379/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. dotycząca zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (Dz.U. L 134 z 17.5.2001, s. 40)

Decyzja Rady 2003/507/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz.U. L 179 z 17.7.2003, s. 1–2)

Decyzja Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35–36)

Decyzja Rady (UE) 2016/768 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 8–20)

Decyzja Rady (UE) 2016/769 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 21–31)

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016