Konwencja genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

Decyzja 81/462/EWG w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

JAKIE SĄ CELE KONWENCJI I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Transgraniczne zanieczyszczenie powietrza na dalekie odległości definiuje się jako wywołane działalnością człowieka uwalnianie, pośrednie lub bezpośrednie, substancji do atmosfery, mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko w innym kraju w przypadku którego nie można określić źródła lub źródeł emisji.

Na mocy konwencji opracowano osiem oddzielnych protokołów wymienionych poniżej.

Współpraca w zakresie polityki

Konwencja wymaga od umawiających się stron opracowania i wprowadzenia odpowiednich polityk i strategii, w szczególności systemów zarządzania jakością powietrza.

Umawiające się strony zgadzają się na regularne spotkania (co najmniej raz w roku) w celu oceny poczynionego postępu i współpracy w kwestiach związanych z konwencją.

Współpraca naukowa

Strony zgadzają się podejmować wspólne wysiłki w zakresie badań naukowych i rozwoju, w szczególności w celu ograniczenia emisji głównych substancji zanieczyszczających powietrze, monitorowania i mierzenia poziomów emisji i skoncentrowania tych substancji, jak również zdobycia wiedzy dotyczącej efektów tych substancji zanieczyszczających na zdrowie ludzkie i środowisko.

Wymiana informacji

Strony zgadzają się wymieniać informacje, w szczególności w zakresie danych dotyczących:

Współpraca zakresie monitorowania zanieczyszczenia

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Konwencja weszła w życie w dniu 16 marca 1983 r., 90 dni po dacie złożenia 24. instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

KONTEKST

GŁÓWNE DOKUMENTY

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości – Rezolucja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. L 171 z 27.6.1981, s. 13–24)

Decyzja Rady81/462/EWG z dnia 11 czerwca 1981 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. L 171 z 27.6.1981, s. 11–12)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady (UE) 2017/1757 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r. (Dz.U. L 248 z 27.9.2017, s. 3–75)

Decyzja Rady (UE)2016/768 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 8–20)

Decyzja Rady (UE) 2016/769 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 127 z 18.5.2016, s. 21–31)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2010/75/UE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35–36)

Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 37–71)

Decyzja Rady 2003/507/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz. U. L 179 z 17.7.2003, s. 1–2)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Protokół do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz.U. L 179 z 17.7.2003, s. 3–54)

Decyzja Rady2001/379/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. dotycząca zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (Dz.U. L 134 z 17.5.2001, s. 40)

Protokół do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący metali ciężkich (Dz.U. L 134 z 17.5.2001, s. 41–64)

Decyzja Rady 98/686/WE z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego dalszej redukcji emisji siarki (Dz.U. L 326 z 3.12.1998, s. 34)

Protokół do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący dalszej redukcji emisji siarki (Dz.U. L 326 z 3.12.1998, s. 35–56)

Decyzja Rady93/361/EWG z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Protokołu Konwencji Genewskiej z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu oraz ich przepływu o charakterze transgranicznym (Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 14–15)

Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym (Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 16–26)

Decyzja Rady 86/277/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r., dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 1)

Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 2–5)

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2020