Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa zawiera:

Stan chemiczny wód podziemnych

Stan chemiczny wód podziemnych jest uznany za dobry, jeśli:

Obecność zanieczyszczeń w wodach podziemnych

Zapobieganie i ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 16 stycznia 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 16 stycznia 2009 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19–31)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2006/118/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017