Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dostęp do informacji na wniosek

Aktywne rozpowszechnianie informacji

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 14 lutego 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2005 r.

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Informacje o środowisku: informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie dotyczące kwestii określonych w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE.

Organ władzy publicznej: w szczególności rząd lub inny organ krajowej, regionalnej lub lokalnej administracji publicznej, włączając publiczne organy doradcze oraz inne osoby, o których mowa w detektywie. Rządy UE mogą postanowić, że powyższa definicja nie dotyczy organów pełniących funkcje o charakterze sądowym lub ustawodawczym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26–32)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43–48)

Kolejne zmiany do dyrektywy 1049/2001 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1–3)

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13–19)

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1–14)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017