Jakość benzyny i olejów napędowych: siarka i ołów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/70/WE w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Benzyna

Olej napędowy

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Sprawozdawczość

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa miała zostać włączona do porządku krajowego państw członkowskich UE do dnia 1 lipca 1999 r. Państwa członkowskie UE miały stosować przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy od dnia 1 stycznia 2000 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Maszyny mobilne nieporuszające się po drogach: duża grupa instalacji silnikowych w maszynach stosowanych do celów innych niż transport towarów lub pasażerów, np. buldożery, sprężarki, koparko-ładowarki lub ładowacze czołowe.
Sprawozdawczość w zakresie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia: sprawozdawczość w zakresie emisji CO2, CH4 i N2O z wydobywania, przetwarzania i dystrybucji paliw.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58–68)

Kolejne zmiany dyrektywy 98/70/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1–77)

Zob. tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–209)

Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz.U. L 107 z 25.4.2015, s. 26–67)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1307/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów i zasięgów geograficznych obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności do celów art. 7b ust. 3 lit. c) dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz art. 17 ust. 3 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 351 z 9.12.2014, s. 3–5)

Zalecenie Komisji 2005/27/WE z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (Dz.U. L 15, 19.1.2005, s. 26–29)

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019