Ochrona europejskiej bioróżnorodności (Natura 2000)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ochrona terenów (sieć Natura 2000)

Procedura konsultacji

Cele i środki w zakresie ochrony

Ocena planów/przedsięwzięć

Ochrona gatunków

Kraje UE są zobowiązane do:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 10 czerwca 1992 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 10 czerwca 1994 r.

KONTEKST

Sieć Natura 2000 stanowi prawie jedną piątą obszaru lądowego UE i ponad 250 000 km2 obszaru morskiego.

Patrz również:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Specjalne obszary ochrony: teren mający znaczenie dla Wspólnoty (tj. UE) wyznaczony przez kraje UE, na którym są stosowane konieczne środki ochronne w celu zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych i/lub populacji gatunków, dla których teren został wyznaczony.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50)

Kolejne zmiany do dyrektywy 92/43/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Stan przyrody w Unii Europejskiej – Sprawozdanie na temat stanu typów siedlisk i gatunków objętych dyrektywą ptasią i siedliskową oraz tendencji w tym zakresie w latach 2007–2012 wymagane na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz art. 12 dyrektywy ptasiej (COM(2015) 219 final z 20.5.2015)

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017