Rola ogrodów zoologicznych w ochronie zróżnicowania biologicznego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 1999/22/WE dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Warunki

Dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek podejmowania środków dotyczących wydawania licencji i przeprowadzania regularnych inspekcji w ogrodach zoologicznych, w celu weryfikacji, czy warunki wymagane do uzyskania licencji są spełniane.

W celu uzyskania koncesji ogród zoologiczny musi:

Licencjonowanie i inspekcje

Dobre praktyki

W 2015 r. Komisja Europejska wydała dokument pod tytułem Unijna dyrektywa w sprawie ogrodów zoologicznych – podręcznik dobrych praktyk. Został on opracowany, aby ułatwić krajom UE ściślejsze przestrzeganie wymogów dyrektywy poprzez dzielenie się doświadczeniami i wymianę dobrych praktyk.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od dnia 9 kwietnia 1999 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 9 kwietnia 2002 r.

AKT

Dyrektywa Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz.U. L 94 z 9.4.1999, s. 24–26)

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016