Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 93/98/EWG – zatwierdzenie przez Wspólnotę Europejską konwencji bazylejskiej

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I KONWENCJI?

W decyzji zatwierdzono – w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dziś: UE) – konwencję bazylejską.

Konwencja stanowi najbardziej kompleksowe globalne porozumienie o ochronie środowiska dotyczące odpadów niebezpiecznych i innych odpadów. Jej celem jest ochrona zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych odpadów, ich transgranicznego (wykraczającego poza granice krajowe) przemieszczania oraz z gospodarki takimi odpadami.

W konwencji uregulowano transgraniczne przemieszczanie odpadów niebezpiecznych i innych odpadów. Jej strony są zobowiązane do zapewnienia, że gospodarują takimi odpadami i usuwają je w sposób bezpieczny dla środowiska.

Strony zobowiązują się też do:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Konwencja ma osiem załączników:

Zobowiązania ogólne zaciągane przez strony konwencji

Strony postanawiają:

Strony mogą ustanawiać dodatkowe wymagania zgodne z postanowieniami konwencji.

Procedury zawiadamiania

W konwencji wprowadzono procedury zawiadamiania dotyczące:

Nielegalne przemieszczanie

W przypadku nielegalnego wywozu odpadów strony konwencji są zobowiązane do ich reimportowania.

Bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami

Strony postanawiają, że będą współpracować ze sobą w dziedzinie bezpiecznych dla środowiska praktyk gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami.

Załatwianie sporów

Wszelkie spory strony załatwiają w drodze negocjacji lub zastosowania innych środków pokojowych, według ich wyboru. Jeśli znalezienie rozwiązania jest niemożliwe, sprawa sporna jest przedkładana Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości lub sądowi arbitrażowemu składającemu się z trzech członków.

Sekretariat

Sekretariat ułatwia współpracę i wymianę informacji między stronami.

Rozwijanie zdolności

Regionalne lub subregionalne centra zlokalizowane na całym świecie oferują szkolenia i zapewniają rozwijanie zdolności.

Przepisy wykonawcze

Konwencja została włączona do prawa unijnego rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 i jego kolejnymi zmianami.

OD KIEDY DECYZJA I KONWENCJA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od dnia 1 lutego 1993 r. Konwencja ma zastosowanie od dnia 8 maja 1994 r.

KONTEKST

Stroną konwencji są nie tylko państwa UE, lecz także sama Unia Europejska. UE ratyfikowała poprawkę wprowadzającą zakaz, zgodnie z którą zabroniony jest wywóz odpadów do państw niebędących członkami OECD. Poprawka ta nie weszła jednak jeszcze w życie na szczeblu międzynarodowym.

Konwencja została wynegocjowana pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Przyjęto ją w 1989 r.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Usuwanie: pojęcie to obejmuje operacje skutkujące ostatecznym usunięciem oraz operacje mogące prowadzić do odzysku zasobów, recyklingu, regeneracji, bezpośredniego wtórnego użycia lub zastosowań alternatywnych.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 93/98/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty, Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (konwencji bazylejskiej) (Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 1–2)

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 39 z 16.2.1993, s. 3–22)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1–98)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018