Program LIFE+

Program LIFE+ finansuje projekty, które przyczyniają się do rozwoju i wdrażania polityki i prawodawstwa z zakresu środowiska. Program ten umożliwia w szczególności uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w innych obszarach polityki, a ogólniej rzecz ujmując, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Program LIFE+ zastępuje kilka instrumentów finansowych poświęconych ochronie środowiska, w tym poprzedzający go program LIFE.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 614/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+).

STRESZCZENIE

Jak wskazuje nazwa, program LIFE+ to następca programu LIFE uruchomionego w 1992 r. Podobnie jak jego poprzednik LIFE+ dofinansowuje projekty na rzecz środowiska w Unii Europejskiej (UE) i w niektórych państwach trzecich (krajach kandydujących do przystąpienia do UE, państwach EFTA, które stały się członkami Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, krajach Bałkanów Zachodnich uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia). Sfinansowane projekty mogą pochodzić od podmiotów, jednostek i instytucji publicznych lub prywatnych.

Trzy komponenty tematyczne

Program LIFE+ dzieli się na trzy komponenty:

Wieloletni program strategiczny określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia szczegółowo opisuje priorytetowe obszary działania.

Czas trwania i środki budżetowe

Koperta finansowa LIFE+ wynosi 2 143 409 mln EUR na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wybór projektów

Każdego roku Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków, biorąc pod uwagę wieloletni program strategiczny określony w załączniku II oraz ewentualne przedłożone jej priorytety krajowe. Komisja decyduje, które z przedstawionych jej projektów mogą zostać objęte wsparciem finansowym LIFE+, i regularnie publikuje listę tych projektów.

Kryteria kwalifikowalności

Finansowane projekty muszą spełniać następujące kryteria:

Formy wsparcia

Finansowanie wspólnotowe może przyjmować kilka form:

Programowanie

Co najmniej 78% zasobów budżetowych LIFE+ jest wykorzystywanych na dotacje na działania w odniesieniu do projektów. Dofinansowanie dotacji na działania stanowi maksymalnie 50% kwalifikujących się kosztów, jednakże w przypadku projektów dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych LIFE+ może sfinansować do 75% tych kosztów. Co najmniej 50% zasobów na dotacje na działania w odniesieniu do projektów jest zarezerwowanych na ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Ponadto co najmniej 15% zasobów na dotacje na działania w odniesieniu do projektów jest przeznaczanych na projekty ponadnarodowe.

Komisja musi zapewnić proporcjonalny rozdział dofinansowanych projektów. Komisja określa roczne orientacyjne przedziały finansowe na lata 2007–2010 oraz 2011–2013 na podstawie całkowitej liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia każdego z państw członkowskich oraz całkowitej powierzchni obszarów o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty na terytorium każdego z państw członkowskich i odsetka powierzchni obszarów o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty na terytorium każdego z państw członkowskich. Dodatkowe środki finansowe mogą zostać przyznane państwom członkowskim nieposiadającym dostępu do morza.

Komplementarność instrumentów finansowych

LIFE+ nie finansuje środków, które spełniają kryteria innych wspólnotowych instrumentów finansowych lub otrzymują pomoc w ramach tych instrumentów, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz siódmego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Nadzór i kontrola

Komisja zapewnia kontrole finansowania, nadzór na wykonaniem projektów oraz ewentualnie zwrot niesłusznie pobranych kwot i wykonanie sfinansowanych działań.

Komisja przeprowadzi, nie później niż w dniu 30 września 2010 r., przegląd śródokresowy LIFE+.

Kontekst

LIFE+ zastępuje kilka istniejących programów finansowych (program LIFE, program współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, program popierający organizacje pozarządowe i Forest Focus) w celu zebrania ich w jeden zbiór przepisów i procedur decyzyjnych oraz umożliwienia bardziej spójnego ukierunkowania, a tym samym większej skuteczności działania wspólnotowego. Finansowanie rozpoczęte w ramach tych programów przed wejściem w życie LIFE+ nadal podlega tym samym przepisom do czasu jego zakończenia.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 614/2007

12.6.2007–31.12.2013

Dz.U. L 149 z 9.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 września 2010 r. – Przegląd śródokresowy rozporządzenia LIFE+ [COM(2010) 516 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

See also

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2010